Kro­gar­na har si­na eg­na sju­ka reg­ler

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - HEJ SÖDERORT - HAMPUS JARNLO Ny­hets­chef Pra­ta med mig! hampus.jarnlo @di­rekt­press.se

M ina två kol­le­gor i dis­ken gick ut för att ta en cigg – och kom ald­rig mer till­ba­ka. Kvar läm­na­de de mig med ett full­stän­digt fullsmoc­kat Grand Ho­tel i Lund. Det var jul­bord på al­la vå­ning­ar – i snitt 6–7 ned­gri­sa­de tall­ri­kar per skal­le – 1 000 gäs­ter to­talt. Jag var 18 år och ha­de just fått mitt förs­ta rik­ti­ga jobb. Jag ha­de två val; an­ting­en kas­ta disk­hands­kar­na och dra hem el­ler stan­na och sli­ta hund. Jag stan­na­de.

Vid halv två-ryc­ket var ser­ve­rings­per­so­na­len klar, då tit­ta­de hov­mäs­ta­ren in till mig i diskrum­met. Han kon­sta­te­ra­de kort att al­la var myc­ket nöj­da med min in­sats, jag ha­de räd­dat dem. Men han un­der­strök sam­ti­digt att det han var på väg att gö­ra in­te un­der någ­ra om­stän­dig­he­ter fick spri­das till de and­ra dis­kar­na. ”Idag får du ta del av drick­sen, men det är verk­li­gen ba­ra en en­gångs­grej”, sa han.

Lyc­kan över att bli sedd för­byt­tes snabbt till ett hån när han stack till mig en hund­ra­lapp. 100 spänn! Jag kan svä­ra på att han själv gick hem med någ­ra tu­sen­lap­par i dricks den nat­ten. Jag stämp­la­de ut först vid sju­snå­ret på mor­go­nen. Någ­ra vec­kor se­na­re pa­ja­de min rygg.

Det var än­då in­te synd om mig, jag var en pri­vi­le­gi­e­rad ton­å­ring som bod­de och åt gra­tis hem­ma hos för­äld­rar­na. Lö­nen spa­ra­de jag till en Spa­ni­en­re­sa. Det jäk­li­ga är att det finns mäng­der av kro­gan­ställ­da där ute som har bra myc­ket säm­re vill­kor än jag ha­de och be­hand­las sju re­sor vär­re.

Jag kom att tän­ka på det här när vi i vec­kan kun­de av­slö­ja att East på Stu­re­plan krä­ver att de­ras egen ser­ve­rings­per­so­nal be­ta­lar gäs­ters spring­no­tor nu i jul. ” Vi föl­jer la­gen”, sä­ger krogä­ga­ren. Fac­ket hål­ler in­te med. Själv kän­ner jag ba­ra att krog­värl­den helt up­pen­bart fort­sät­ter föl­ja si­na eg­na sju­ka reg­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.