Kärr­torps­bor vill äga si­na eg­na hy­res­rät­ter

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort - Eva Ton­ström [email protected]­rekt­press.se

Om­bild­ning ut­an att kö­pa sin lä­gen­het. Det för­sö­ker ett gäng Kärr­torps­bor dri­va ige­nom i hu­set där de bor. Må­let: Läg­re hy­ra och slip­pa pri­va­ta vär­dar. En grupp Kärr­torps­bor har be­stämt sig för att för­sö­ka kö­pa loss sin fas­tig­het där de bor, ihop med res­ten av de 100 grann­fa­mil­jer­na i hu­set. Men in­te som en van­lig bo­stads­rätts­för­e­ning, där var och en kö­per sin lä­gen­het, ut­an i koo­pe­ra­tiv form.

Allt­så, de kö­per hu­set till­sam­mans, men bor kvar som hy­res­gäs­ter hos sig själ­va.

– Må­let är att kun­na kon­trol­le­ra hy­ran, och på sikt få sänkt hy­ra, när det är vi själ­va som be­stäm­mer. Hy­ror­na sätts då ef­ter re­el­la kost­na­der, ut­an vinst­in­tres­se, sä­ger Andre­as Sid­kvist, en av de bo­en­de i hu­set som dri­ver frågan.

De vill ock­så hind­ra att hu­set säljs till en pri­vat värd.

– Det pra­tas allt mer om fri hy­res­sätt­ning och krav på mark­nads­an­pas­sa­de hy­ror, det vill vi in­te va­ra med om. Prislapp: Cir­ka 100 mil­jo­ner Idag ägs hu­set av kom­mu­na­la Svens­ka Bo­stä­der.

– Po­li­ti­ker­na i Stock­holms stad har flag­gat för att de är be­red­da att säl­ja ut hy­res­rät­ter, även till koo­pe­ra­tiv, så vi hop­pas att de ska sä­ga ja, sä­ger han.

Fas­tig­he­ten be­står av tre hus bygg­da 1949 på Arkö­vä­gen 35-53 och 32-46, och vad prislap­pen blir är in­te klart.

– Pri­set är en för­hand­lings­frå­ga. Ett rikt­vär­de är tax­e­rings­vär­det som lig­ger på 100 mil­jo­ner, sä­ger Andre­as Sid­kvist.

Var­je hy­res­gäst be­ta­lar en in­sats som man får till­ba­ka om man flyt­tar – i det här fal­let rör det sig om minst 20 000 kro­nor per lä­gen­het. Var­för bil­dar ni in­te en van­lig bo­stads­rätts­för­e­ning?

– Skul­le man kö­pa sin egen lä­gen­het be­hö­ver man ta lån på ett an­tal mil­jo­ner kro­nor och det är in­te al­la som kan det, eller vill. Och ide­o­lo­giskt är vi fle­ra i hu­set som är emot att hy­res­rät­ter säljs ut, sä­ger Andre­as Sid­kvist. Två av tre mås­te sä­ga ja I bör­jan av de­cem­ber bil­da­des Arkö koo­pe­ra­ti­va hy­res­rätts­för­e­ning och hit­tills är ett 15tal hy­res­gäs­ter med på tå­get. Näs­ta mö­te blir 20 ja­nu­a­ri. Må­let är att få med sig minst två tred­je­de­lar av de bo­en­de, vil­ket är ett krav för att det ska kun­na ge­nom­fö­ras.

Sta­dens bo­stads­bor­gar­råd

Det pra­tas allt mer om fri hy­res­sätt­ning och krav på mark­nads­an­pas­sa­de hy­ror, det vill vi in­te va­ra med om.

Den­nis We­din (M), är po­si­tiv till idén.

– Vi ute­slu­ter in­te för­sik­ti­ga avytt­ring­ar, om de sam­la­de eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar­na mo­ti­ve­rar det. Det görs i så fall för att sä­ker­stäl­la att sta­den ska kun­na ge­nom­fö­ra nöd­vän­di­ga in­ve­ste­ring­ar i ett väx­an­de Stock­holm. Och jag har ingen­ting emot att bo­en­de äger sin fas­tig­het i form av koo­pe­ra­tiv hy­res­rätts­för­e­ning, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.