Piz­za­ba­gar­nas eg­na ba­kisfa­vo­ri­ter

Ny­års­da­gen är för många sy­no­nymt med piz­za. Men vad äter piz­za­ba­ga­ren själv?

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - SIDAN 1 - Elin Jons­son 073-600 69 03 elin.jons­[email protected]­rekt­press.se

Egent­li­gen så vill jag ju va­ra le­dig på ny­års­da­gen som al­la and­ra. Men jag gör det för kun­der­nas skull. Det är vik­tigt att lyss­na på si­na gäs­ter.

Ali Atak, piz­za­ba­ga­re på Pla­ti­ni på Horns­ga­tan:

– All­tid piz­za. Jag äter helst num­mer 46, den med ox­fi­lé, fårost, bea och ruc­co­la! Per­fekt på ny­års­da­gen, sä­ger Ali Atak som ock­så är tyd­lig med att po­äng­te­ra att piz­ze­ri­an han ha­de in­nan blev ut­sedd till Li­din­gös bäs­ta piz­ze­ria år 2014. Ali Atak har va­rit i piz­zabran­schen i 19 år och haft Pla­ti­ni i snart tre år.

Mo­sa Ure, äga­re och piz­za­ba­ga­re på Sthlm Ke­bab på S:t Eriks­ga­tan:

– Min fa­milj kom­mer äta fan­tas­tisk mat där hem­ma un­der ny­års­da­gen. Li­ba­ne­sisk me­ze med oli­ka grill­rät­ter, dol­ma, ta­bou­lé och kal­kon! Så om jag ha­de va­rit le­dig ha­de det ju va­rit dröm­men, sä­ger Mo­sa Ure som job­bat varen­da ny­års­dag se­dan 2002.

Sam­ti­digt som han själv mås­te ar­be­ta hårt, på ”den sto­ra piz­za-dagen” som han kal­lar den, kom­mer res­ten av hans fa­milj äta mat i mäng­der och fi­ra si­na äld­re släk­ting­ar­nas fö­del­se­dag. Själv får han äta res­ter när han job­bat klart.

– Så det blir ing­en dric­ka för mig på ny­årsaf­ton, skrat­tar Mo­sa Ure som mås­te kun­na kö­ra till job­bet på ny­års­da­gen.

Ali Fle­fil, äga­re och piz­za­ba­ga­re på piz­ze­ria Gyl­len Sti­er­nan på Gyl­lensti­erns­ga­tan:

– Om jag var le­dig på ny­års­da­gen skul­le jag so­va till tolv och se­dan be­stäl­la en ke­bab­piz­za, sä­ger Ali Fle­fil som äger piz­ze­ri­an på Gyl­lensti­erns­ga­tan på Ös­ter­malm.

Ali har haft piz­ze­ri­an se­dan 1997 men har ba­ra haft öp­pet på ny­års­da­gen se­dan tre år till­ba­ka. Efter på­tryck­ning­ar från kun­der som öns­ka­de öp­pet på ny­års­da­gen så gav han till slut vi­ka.

– Egent­li­gen så vill jag ju va­ra le­dig på ny­års­da­gen som al­la and­ra. Men jag gör det för kun­der­nas skull. Det är vik­tigt att lyss­na på si­na gäs­ter, sä­ger han.

Mo­sa Ure kom­mer job­ba hårt un­der ny­års­da­gen – sam­ti­digt som res­ten av fa­mil­jen kom­mer fi­ra fö­del­se­da­gar och kä­ka kli­cha (sy­ri­ansk ka­ka som äts vid hög­ti­der reds. anm).– När jag job­bat klart kom­mer jag åka hem, var­va ner, äta och sen so­va ut, sä­ger han.

Ali har öp­pet un­der ny­års­da­gen för kun­der­nas skull – om han var le­digt ha­de han so­vit till minst tolv för att se­dan ringa och be­stäl­la piz­za. – Allt för­u­tom piz­ze­ri­or är ju stängt och jag skul­le kun­na la­ga mat men piz­za skul­le än­då va­ra mitt förs­ta val, sä­ger han.

piz­za fram­för allt an­nat. El­ler han kan gå med på en fin lax­pas­ta el­ler plank­stek om han mås­te väl­ja nå­got an­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.