Ho­tell för roc­kers?

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - SIDAN 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­[email protected]­rekt­press.se

Chec­ka in och be­ta­la per tim­me för att roc­ka. Så vill Mil­jö­par­ti­et att sta­dens fram­ti­da mu­sik­liv ska säk­ras med kom­mu­na­la rep­ho­tell. Nu ska man ut­re­da hur det ska sty­ras upp. Frågan om ut­rus­ta­de replo­ka­ler som hyrs per tim­me kal­las rep­ho­tell och hör till grun­den för det grön­blåa sam­ar­be­tet i stads­hu­set. I den klub­ba­de bud­ge­ten in­går ett upp­drag till kul­tur­för­valt­ning­en att ut­re­da hur, var och när det här pro­jek­tet kan bli verk­lig­het. Och prislapp.

En­ligt Mil­jö­par­ti­et bör sta­den till­han­da­hål­la al­ter- na­tiv till de replo­ka­ler som finns idag hos stu­di­e­för­bund och pri­va­ta vär­dar, of­ta i in­du­stri­om­rå­den och käl­la­re. Par­ti­et ser det som en ar­bets­mil­jöfrå­ga.

– Det vet al­la som stått och har­vat i nå­got skydds­rum un­der en sko­la. Sta­den ska ha vet­ti­ga lo­ka­ler med bra ljus och ven­ti­la­tion. Och så ska där finns topp­ut­rust­ning och per­so­nal på plats som kan hjäl­pa om nå­got går sön­der, sä­ger Mic­ke Seid, MP:s le­da­mot i kul­tur­nämn­den.

Nå­got mer kon­kret än så finns in­te att sä­ga. Inga plat­ser finns på för­slag, inga peng­ar an­slag­na. Men frågan ska ut­re­das och Mic­ke Seid sä­ger att Oslo är en fö­re­bild:

– De är ste­get fö­re med kre­a­tiv in­fra­struk­tur. Oslo är mer pro­gres­si­va med si­na kul­turklus­ter. Jag li­tar på att för­valt­ning­en är ett bra jobb med ut­red­ning­en. Vi ser ett be­hov av rep­ho­tell och det är en vi­sion jag hop­pas blir verk­lig­het.

Kul­tu­ren ska spa­ra 45 mil­jo­ner 2019, bland an­nat på Kul­tur­sko­lans lo­ka­ler. Är det här nå­got att sat­sa på då?

– Jag tyc­ker det. En smart stad till­han­da­hål­ler en in­fra­struk­tur för rock.

SLUT MED KÄLLARSUNK. MP:s Mic­ke Seid, ovan, vill att rock­band som Pal­me Sköt Först, till väns­ter, ska kun­na hy­ra kom­mu­nal rep­tid per tim­me. Här ser vi Pal­me Sköt Först i sitt nu­va­ran­de ha­bi­tat Hag­sät­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.