Pi­lot­pro­jekt hjäl­per sprut­nar­ko­ma­ner

I Slakt­hus­om­rå­det kan sprutmnar­ko­ma­ner med He­pa­tit C få be­hand­ling. Syf­tet är att nå män­ni­skor där de finns istäl­let för att de ska kom­ma till vår­den.

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son christof­fer.rost­[email protected]­rekt­press.se

Vi hål­ler koll på de­ras me­di­cin här så får de kom­ma när de mås­te ta den. Ba­ra gre­jen att kun­na bli av med en kro­nisk sjuk­dom är fan­tas­tisk.

He­pa­tit C är en lömsk sjuk­dom. Du kan ha den ut­an symp­tom. När de väl dy­ker upp kan det va­ra för sent. Då åter­står le­ver­trans­plan­ta­tion – el­ler dö­den. I ett unikt pro­jekt vill man nå de sprut­nar­ko­ma­ner som skyr vår­den; ge­nom bo­te­me­del i ett in­du­stri­om­rå­de.

– Det här är så jäv­la häf­tigt! En verk­lig lätt­nad. Det är fak­tiskt stör­re för mig än jag trod­de. Och det ha­de in­te bli­vit av om det in­te va­rit just här.

Mi­ka är i 50-års­ål­dern, tar am­fe­ta­min och dric­ker sprit, och har haft he­pa­tit C i 35 år. Minst. Han har ba­ra ald­rig kom­mit till skott att gö­ra nå­got åt sin le­ver­sjuk­dom. Visst, Mi­ka har fun­de­rat på det många gång­er ef­tersom folk dör runt om­kring ho­nom, men pro­ces­sen är lång, krång­lig.

Men för två vec­kor se­dan var han här, i Slakt­hus­om­rå­det, läm­na­de blod­prov och kol­la­de le­vern med ult­raljud. Nu är han till­ba­ka för att på­bör­ja be­hand­ling.

– Jag är jät­te­rörd och så glad över att det är möj­ligt, sä­ger den pro­pert kläd­da Mi­ka, in­nan han med täck­jac­kan pryd­ligt hängd över ar­men pi­per in till sys­ter Karls­son, och stäng­er dör­ren bakom sig.

Drop-in för prov­tag­ning

Pro­jek­tet he­ter Lin­kage/C och är star­tat av Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet. No­tan ploc­kas upp av lands­ting­et som pyn­tar me­di­ci­nen.

Oli­ka lä­ke­me­dels­bo­lag står se­dan för de två am­bu­le­ran­de sjuk­skö­ters­kor­na. Syf­tet är att nå he­pa­tit-smit­ta­de där de män­ni­skor­na finns istäl­let för att de ska kom­ma till vår­den.

Fäng­el­ser är en så­dan plats. En an­nan är me­ta­don­kli­ni­ker. Och så här, på Bru­kar­för­e­ning­en, där man ock­så be­dri­ver ett sprut­ut­byte, smack mitt i ett in­du­stri­om­rå­de bred­vid Glo­ben.

Se­dan en må­nad kom­mer sjuk­skö­ters­kor­na hit en gång i vec­kan och kör dro­pin; ett unikt pi­lot­pro­jekt då det är en­da stäl­let i Sve­ri­ge där man gör det ut­an att det er­bjuds an­nan vård. På fy­ra till­fäl­len har man tes­tat 15 per­so­ner och in­lett fem be­hand­ling­ar.

5 000 smit­ta­de

Man räk­nar med att 5 000 smit­ta­de går un­der ra­darn i Stock­holm. Of­tast, men in­te all­tid, hand­lar det om män­ni­skor som in­ji­ce­rar nar­ko­ti­ka: det ex­tremt smitt­sam­ma vi­ru­set sprids via blo­det och ski­ti­ga, de­la­de ka­ny­ler är en stor­skurk.

Soo Ale­man, an­sva­rig lä-

ka­re på Ka­ro­lins­ka, be­skri­ver den ty­pis­ke pa­ti­en­ten som 60-åri­ge Ron­ny i smut­si­ga snickar­byx­or som gläd­je­grå­ter när han blir frisk.

He­pa­tit C har ett stort so­ci­alt stig­ma som smut­sig. Men det kan ock­så va­ra en hip­pie som sköt he­ro­in ett par gång­er un­der 60-ta­lets flo­wer po­wer-epok och som haft vi­ru­set se­dan dess ut­an att mär­ka det.

Fick hår som en pun­ka­re

”På ga­tan” – så kal­lar Bru­kar­för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Niklas Eklund de­ras oor­to­doxa sätt att job­ba, li­te spju­ver­ak­tigt så­där.

– Det går myc­ket for­ta­re att få hjälp här än på sjuk­hus, ett par vec­kor mot fle­ra må­na­der. Och vi ger kom­pis­stöd. Många är räd­da för be­hand­ling­en då den var hemsk förr, sä­ger Eklund, en am­fe­tamin­ve­te­ran som själv ku­re­rats för he­pa­tit C två gång­er.

Ti­di­ga­re in­ji­ce­ra­de man in­ter­fe­ron som ger hems­ka bi­verk­ning­ar som han be­skri­ver som att ha in­flu­en­sa i åt­ta må­na­der.

– Först blev mitt hår blågrönt som på en pun­ka­re, se­dan föll allt av, skroc­kar han lutt­rat.

Ing­et krav på drog­fri­het

Idag får man ta­blet­ter med kor­ta­re kur­tid och mil­da­re bi­verk­ning­ar. Det i kom­bi­na­tion med att Bru­kar­för­e­ning­en var­ken har krav på drog­fri­het el­ler re­gi­stre­ring, gör att Eklund hop­pas att de ska nå det sto­ra mör­ker­ta­let smit­ta­de.

Samt de som fal­ler bort. Av 100 som tes­tar po­si­tivt bru­kar man sä­ga att en­dast 10 går vi­da­re till be­hand­ling, på grund av långa pro­ces­ser och djup miss­tro till den tra­di­tio­nel­la vår­den.

– Många som kom­mer hit har in­te te­le­fon. Fan, många har in­te ens bo­stad! Så vi hål­ler koll på de­ras me­di­cin här så får de kom­ma när de mås­te ta den. Ba­ra gre­jen att kun­na bli av med en kro­nisk sjuk­dom är fan­tas­tisk. He­pa­tit tit­tar in­te på vem du är! Det är den ab­so­lut mest smitt­sam­ma sjuk­do­men vi har. Då mås­te man be­hand­la den där man får tag i mest folk snab­bast, kon­sta­te­rar Niklas Eklund krasst.

DIAGNOS. Sjuk­skö­ters­kan le­tar ef­ter skrump­le­ver med hjälp av en fibroscan. Med scan, blod­prov och snack tar var­je he­pa­tit C-un­der­sök­ning i cir­ka en tim­me.

FO­TO: JANNIE FLODMAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.