Din åsikt är in­tres­sant för många fler än dig

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hej Söderort - VECKANS KÄNSLA

Vil­ken fan­tas­tiskt bra sak det är med in­sän­da­re. Här får pri­vat­per­so­ner och fö­re­trä­da­re för or­ga­ni­sa­tio­ner en helt egen plats i vå­ra lo­kal­tid­ning­ar. Så länge det hand­lar om stads­de­len och sta­den vi bor i är ingen­ting för li­tet för att kom­ma med.

Ofo­get med hund­bajs som blir lig­gan­de på trot­to­a­rer­na, då­ligt töm­da pap­pers­kor­gar och ohyf­sa­de SL-re­se­nä­rer, är klas­sis­ka äm­nen som åter­kom­mer gång på gång – oav­sett vil­ken stads­del det hand­lar om.

Men in­sän­dar­si­dan är ock­så en plats där du kan va­ra med och de­bat­te­ra ak­tu­el­la hän­del­ser, lo­ka­la för­slag och fe­no­men, med ditt an­grepps­sätt och med di­na ord – fast i tid­ning­en.

In­sän­da­re är bra läs­ning för långt fler än för den som själv skri­vit. Jag vå­gar häv­da att lo­ka­la po­li­ti­ker och makt­ha­va­re till­hör en av in­sän­dar­si­dan all­ra star­kas­te an­häng­a­re – för de vill ve­ta hur snac­ket går!

Kort sagt: att skri­va in­sän­da­re är ett bra och ro­ligt sätt att nå ut­an­för de eg­na flö­de­na och vänkret­sar­na.

Så ta chan­sen och skriv vad du tyc­ker du ock­så! Och skic­ka gär­na bil­der! Ro­li­ga mo­tiv som in­te krä­ver nå­gon dju­pa­re för­kla­ring el­ler ett fo­to som il­lu­stre­rar det du skri­ver om. All­ra lät­tast är att skic­ka in din in­sän­da­re på Stock­hol­mDi­rekt.se/in­san­da­re där det finns ett fär­digt for­mu­lär. Det går ock­så bra att mej­la in­san­da­re.so­[email protected]­rekt­press.se Tänk på att ju kor­ta­re du skri­ver, desto stör­re chans att kom­ma med.

BRYDD. Vec­kan som gick bjöd på rik­tigt ge­nom­u­selt vin­ter­vä­der. Skärp­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.