Här tes­tar allt fler unga knark

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - SIDAN 1 - Elin Jons­son 073-600 69 03 elin.jons­son@di­rekt­press.se

Allt fler flic­kor och poj­kar i Hä­gersten-Lil­je­hol­men tes­tar knark. En ny rap­port vi­sar att stads­de­len stic­ker ut ne­ga­tivt i Stock­holm när det kom­mer till dro­gan­vänd­ning bland unga.

Stock­holmsen­kä­ten har i år gått ut till 4 713 ele­ver i års­kurs nio och till 3 885 ele­ver som går i två­an på gym­na­si­et. Den helt nya rap­por­ten vi­sar att Hä­gersten-Lil­je­hol­men är en av stads­de­lar­na i Stock­holm som stic­ker ut ne­ga­tivt när det kom­mer till nar­ko­ti­kaan­vänd­ning bland unga.

An­de­len ele­ver i Hä­gersten-Lil­je­hol­men som upp­ger att de nå­gon gång har tes­tat dro­ger är högst i he­la sta­den när det kom­mer till flic­kor i ni­an – 15 pro­cent – och poj­kar i två­an på gym­na­si­et – he­la 45 pro­cent. Av stads­de­lens flic­kor som går i två­an på gym­na­si­et upp­ger 34 pro­cent att de nå­gon gång tes­tat nar­ko­ti­ka. Även det är en av de högs­ta siff­ror­na i Stock­holm.

– En av an­led­ning­ar­na kan va­ra att om­rå­det för­änd­ras so­cio­e­ko­no­miskt och vi när­mar oss in­ners­tan, där dro­gan­vän­dan­det ge­ne­rellt är högt bland unga. Det finns en an­nan till­gång till dro­ger och kanske ele­ver­na nu­me­ra även har en stör­re till­gång till peng­ar, sä­ger Clas Ce­der­lid, pre­ven­tions­sam­ord­na­re i stads­de­len.

Li­be­ral syn

Ung­do­mar­na har i un­der­sök­ning­en sva­rat på frå­gan om de ”nå­gon gång an­vänt nar­ko­ti­ka”. Clas Ce­der­lid be­to­nar att man ut­i­från det in­te kan dra slut­sat­sen att al­la som sva­rat ja be­fin­ner sig i en djup so­ci­al pro­ble­ma­tik.

– Nu har Ka­na­da le­ga­li­se­rat can­na­bis och det är lag­ligt i vis­sa del­sta­ter i USA vil­ket kanske bi­drar till att ung­ar­na in­te tyc­ker det känns li­ka för­bju­det. De har en mer li­be­ral syn där dro­gan­vän­dan­det in­te är li­ka stig­ma­ti­se­ran­de läng­re, sä­ger Clas Ce­der­lid.

Jäm­fört med Stock­holmsen­kä­ten som ge­nom­för­des 2016 har an­de­len flic­kor och poj­kar som nå­gon gång an- vänt dro­ger ökat mar­kant i Hä­gersten-Lil­je­hol­men (se fak­taru­ta). Stads­dels­nämn­den har se­dan in­nan bil­dat Ung Fri­tid, en en­het vars ut­ta­la­de mål är att ar­be­ta fö­re­byg­gan­de med frå­gor som al­ko­hol-, to­bak-, och nar­ko­ti­kaan­vänd­ning.

– Fäl­tas­si­sten­ter­na job­bar nä­ra ung­do­mar­na he­la ti­den. Vi som job­bar i stads­dels­om­rå­det har upp­märk­sam­mat att det fun­nits en grupp ung­do­mar som pro­vat can­na­bis vil­ket nu med stor san­no­lik­hets vi­sar sig i Stock­holmsen­kä­ten, Clas Ce­der­lid.

Rö­ker och dric­ker mind­re

Han un­der­stry­ker att enkä­ten ock­så vi­sar fle­ra po­si­ti­va tren­der i Hä­gersten-Lil­je­hol­men. Ex­em­pel­vis ser man att ung­do­mar­na i om­rå­det bå­de rö­ker och dric­ker mind­re. Samt att ung­do­mar­na upp­ger att allt fler kän­ner sig tryg­ga och mår re­la­tivt bra.

– Men vi är na­tur­ligt­vis oro­a­de över att så många pro­vat på nar­ko­ti­ka och ar­be­tar nu hårt med pro­gram i sko­lor­na där även för­äld­rar­na ska va­ra in­vol­ve­ra­de, Clas Ce­der­lid. DEPPIGA SIFF­ROR. 45 pro­cent av al­la poj­kar i två­an på gym­na­si­et i Hä­gersten-Lil­je­hol­men har nå­gon gång tes­tat nar­ko­ti­ka, vil­ket är den högs­ta siff­ran i Stock­holm.

En av an­led­ning­ar­na kan va­ra att om­rå­det för­änd­ras so­cio­e­ko­no­miskt och vi när­mar oss in­ners­tan, där dro­gan­vän­dan­det ge­ne­rellt är högt bland unga.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.