BRIN­NAN­DE BILINTRESSE

Fi­ka, snack – och meck. I bergrum­met i Kran­sen ser ett gäng en­tu­si­as­ter till att hål­la liv i gam­la brand­bi­lar.

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - SIDAN 1 - Johann Bernövall

Det ki­kar för­bi en och an­nan nyfiken per­son.

I bergrum­met i Mid­som­mar­kran­sen hål­ler en fem­ton­tal män till en gång i vec­kan. Där fi­kar, snac­kar och fram­förallt mec­kar de. Just nu finns de­ras ögon­ste­nar att se i Hä­gerstens gam­la brand­sta­tion.

Gre­ger Pers­son har in­te ar­be­tat som brandman på ett par år, kar­riä­ren på­gick från 1976 till 2016, men han har på långa vägar in­te släppt ta­get om yr­ket. Han in­går i gänget som brin­ner för och mec­kar med gam­la brand­bi­lar i bergrum­met Näss­lan, en plats som en gång i ti­den fun­ge­ra­de som hem­lig led­nings­cen­tral för ci­vil­för­sva­ret och an­la­des un­der and­ra världs­kri­get. Idag är det en full­ska­lig verk­stad.

Verk­sam­he­ten är en del i en kam­rat­för­e­ning för så­väl

ak­ti­va som fö­re det­ta brand­män, som har anor till­ba­ka till 1933. När tid­ning­en be­sök­te bergrum­met i Mid­som­mar­kran­sen för sju år se­dan var Gre­ger en av de som glatt po­se­ra­de på en grupp­bild. Och han har bli­vit kvar.

– Det är ju otro­ligt ro­ligt och trev­ligt. Vi dric­ker kaf­fe, snac­kar och um­gås. Var­je ons­dag ses vi och hål­ler igång en knapp ar­bets­dag. Ibland blir det mer. Ge­men­ska­pen är en stor del, sä­ger Gre­ger Pers­son och fö­re­vi­sar en am­bu- lans från 1950- ta­let som snart är fix­ad till kör­dug­ligt skick.

Vi­sa­des upp

För en tid se­dan tog man bi­lar­na, de älds­ta är från 1930-ta­let, till Väx­jö och del­tog i en upp­vis­ning. Det är vik­tigt att på­pe­ka att des­sa mu­sei­fö­re­mål går att fram­fö­ra med bravur, tack va­re kam­rat­för­e­ning­ens mec­kan­de. Gre­ger Pers­son är stolt över de gam­la vack­ra brand­bi­lar­na.

– Kör man med en sån här på stan så stan­nar bi­lar och ki­kar, så är det ju, sä­ger Gre­ger Pers­son.

Flyt­tat till brand­sta­tio­nen

För till­fäl­let är verk­lig­he­ten nå­got an­norlun­da än van­ligt för en­tu­si­as­ter­na i bergrum­met. Sta­den ut­för ar­be­ten där det finns ras­risk i vis­sa av ytor­na un­der jord, vil­ket in­ne­bär att de­lar av verk­sam­he­ten fått flyt­ta upp­åt. Någ­ra av bi­lar­na och den ovan nämn­da am­bu­lan­sen står istäl­let i den igen­bom­ma­de Hä­gerstens brand­sta­tion. Det har fått all­män­he­ten att re­a­ge­ra på att det är liv i sta­tio­nen som stäng­des ned 2010. I någ­ra vec­kor till finns möj­lig­he­ten att ki­ka på de gam­la bi­lar­na ovan jord.

– Det ki­kar för­bi en och an­nan nyfiken per­son. Helst skul­le jag se att vi fick va­ra kvar här i brand­sta­tio­nen per­ma­nent, det är en trev­li­ga­re mil­jö här än ne­re i un­der­jor­den. Men vi får se, sä­ger Gre­ger Pers­son.

PENSIONERADE. Gö­ran Fa­ger­berg och Ro­land San­dén är bå­da pensionerade ef­ter många år hos brand­för­sva­ret. ”Det är kul att få ses ibland och me­ka” sä­ger Ro­land San­dén.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

BRANDMAN. Gre­ger Pers­son väl­kom­nar oss in i en mo­dell från 1940-ta­let.

HJÄLPS ÅT. Meck på­går i bergs­rum­met, pre­cis som var­je ons­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.