Vå­ra ton­å­ring­ars var­dag

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Tyck Om! - Ma­lin Ap­pel­tofft, för­äl­der, ko­mi­ker och lä­ra­re. Bo­en­de i Ax­els­berg

Kan sam­häl­let ga­ran­te­ra oss med­bor­ga­re trygg­het? När ens vux­na ton­å­ring ho­tas med kniv mot hal­sen på väg hem hän­der nå­got in­om mig. Är jag på väg att bli en rätts­ha­ve­rist?

Ax­els­berg är ett li­tet om­rå­de som jag har upp­fat­tat som tryggt för små­barns­fa­mil­jer men när bar­nen väx­er upp till själv­stän­di­ga ton­å­ring­ar får jag som för­äl­der en an­nan syn på om­rå­det.

Un­der en tid har mi­na ton­å­ring­ar sagt att det in­te känns tryggt att ta sig hem från tun­nel­ba­nan och natt­bus­sen om kväl­lar­na och härom kväl­len blev ett av mi­na barn ho­tat med kniv mot hal­sen när hen kom hem med natt­bus­sen men lyc­ka­des som tur var sli­ta sig loss och springa hem ut­an nå­gon fy­sisk ska­da.

En ung ge­ne­ra­tion väx­er upp med upp­fatt­ning­en att hot, våld och rån är nå­got en får räk­na med och att vem som helst som är ute om nat­ten kan va­ra en mör­da­re.

Vem är det som är så de­spe­rat att hen står i mörk­ret kl 3 på nat­ten, be­väp­nad med kniv och maske­rad med ban­da­na, och lur­pas­sar på den som kli­ver av natt­bus­sen på väg hem en­sam över bron över tun­nel­ba­ne­spå­ret i Ax­els­berg? Och för­står den per­so­nen vil­ka kon­se­kven­ser det får?

Var och en ska ha rätt att klä sig hur hen vill och rö­ra sig fritt al­la ti­der på dyg­net ut­an att be­hö­va räk­na med hot, våld och rån. Kort kjol, mär­kes­trö­ja el­ler se­na va­nor ska in­te in­ne­bä­ra otrygg­het.

Kan vi med­bor­ga­re krä­va trygg­het av sam­häl­let el­ler är det upp till var och en att ku­ra ba­kom sin sä­ker­hets­dörr och hind­ra si­na ton­å­ring­ar från att gå ut på kväl­lar­na för att in­te ris­ke­ra hot, våld och rån?

Vad får vår unga ge­ne­ra­tion för syn på li­vet när det är så många som ut­sätts för kniv­hot, pi­stol­hot, rån och miss­han­del? ”Det är så det är”, sä­ger fle­ra ton­å­ring­ar som jag kän­ner och de tyc­ker in­te hel­ler att det är nå­gon idé att po­li­san­mä­la.

Som mam­ma till tre barn mel­lan 12 och 18 år är jag be­nä­gen att tyc­ka att ga­tor och torg ska ka­me­raö­ver­va­kas och jag har in­te svårt att för­stå hur med­bor­gar­gar­den upp­står.

Det är en far­lig sam­hälls­ut­veck­ling nu. Många unga vill skaf­fa sig nå­got att kun­na an­vän­da sig av i själv­för­svar, tex pep­parsprej el­ler kniv. Krävs ett med­bor­gar­gar­de där var och en be­väp­nar sig för att för­sva­ra de si­na och där hot och våld be­möts med än­nu mer våld i ett vil­da väs­tern ut­an she­riff?

Hur ska vi ga­ran­te­ra ett tryggt sam­häl­le för vå­ra ton­å­ring­ar och unga vux­na? Är det sta­ten, stads­de­len el­ler är det vi i om­rå­det som ska ga­ran­te­ra de bo­en­des sä­ker­het ge­nom att natt­vand­ra och när över­går fred­li­ga natt­vand­ring­ar till be­väp­na­de med­bor­gar­gar­den?

Var­för hän­der ing­et? Vad krävs in­nan en för­änd­ring sker? Mås­te det till ett döds­fall?

Kan vi snäl­la pra­ta om det här nu?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.