Sta­den fäll­de 13 träd på bo­stads­rät­tens gård

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 -

Stock­holms stad ”rå­ka­de” så­ga ner 13 träd som vi­sa­de sig stå på pri­vat mark. Nu krä­ver bo­stad- srätts­för­e­ning­en i Hök­mos­sen stads­de­len på 1,2 mil­jo­ner kro­nor.

Älv­sjös nya skejt­park har bli­vit sam­lings­plats för äld­re ung­do­mar som kör iväg de yng­re. Det sä­ger för­äld­rar, vars barn in­te läng­re vill gå dit. Den nya skejt­par­ken i Älv­sjö har bli­vit ett till­håll för rö­kan­de, äld­re ung­do­mar som kör bort yng­re barn som vill åka i ram­per­na. Det sä­ger för­äld­rar som har barn som bru­kar åka där. Nå­gon på­står sig även ha sett knark­för­sälj­ning på plat­sen, att par­ken an­vänds som to­a­lett och att unga vux­na kör upp med bi­lar på park­vä­gen och gräs­mat­tan vid skejtram­per­na.

I dis­kus­sio­ner på Fa­ce­book upp­ma­nar för­äld­rar varand­ra att gå en ex­tra sväng till skejt­par­ken när man kan för att ska­pa mer vux­en­när­va­ro.

Ett par med­bor­gar­för­slag har skic­kats till Älv­sjö stads­del där man öns­kar dels att bus­kar och sly ren­sas bort för att gö­ra plat­sen mer öp­pen och att per­so­ner från stads­de­len be­sö­ker plat­sen re­gel­bun­det. Mer fre­kven­ta be­sök På grund av kla­gomå­len har Älv­sjös fäl­tas­si­sten­ter bör­jat be­sö­ka skejt­par­ken of­ta­re.

– Vi hör­de om pro­ble­men förs­ta gång­en i au­gusti och se­dan dess är vå­ra fäl­tas­si­sten­ter där fle­ra gång­er i vec­kan. De pra­tar med ung­do­mar­na och de tyc­ker att det har bli­vit myc­ket lug­na­re, sä­ger Eli­sa­beth Car­lö, kom­mu­ni­ka­tör på Älv­sjö stads­del.

– Vi kom­mer att byg­ga ett ute­gym i par­ken och det hop­pas vi ska le­da till att fler vux­na går dit. Det är trå­kigt att plat­sen känns otrygg, skejtram­pen är ju väl­digt pop­pis och det finns and­ra som sä­ger att det fun­ge­rar ut­märkt, tilläg­ger hon.

Drog­för­sälj­ning och bil­kör­ning är dock ing­et hon har hört ta­las om.

Skejt­par­ken stod klar för­ra som­ma­ren och lig­ger mel­lan Älv­sjö cent­rum och Sol­ber­ga, vid Gö­ta­lands­vä­genFolk­parks­vä­gen. Eva Ton­ström 073-600 69 23 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

ARKIVFOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Stads­de­len kom­mer att sät­ta upp en ny skylt med ord­nings­reg­ler och hän­vis­ning till när­mas­te to­a­lett, som finns på Älv­sjö torg. SKEJT­PAR­KEN I ÄLV­SJÖ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.