Hur upp­le­ver du din trygg­het?

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hallå Stockholmare -

Lo­kal­po­lis­om­rå­det Skär­hol­men ar­be­tar med stads­dels­för­valt­ning­ar­na Hä­gerstenLil­je­hol­men och Skär­hol­men för att öka trygg­he­ten och mins­ka brotts­lig­he­ten. Vi har se­dan 2016 en sam­ver­kan­s­ö­ver­ens­kom­mel­se som nu ska teck­nas på nytt. In­för det­ta tar po­li­sen och för­valt­ning­ar­na fram en lä­ges­bild med hjälp av sta­tistik och un­der­sök­ning­ar av oli­ka slag.

Din upp­fatt­ning som in­vå­na­re är myc­ket vik­tig för oss. Vi ber dig där­för att va­ra med och bi­dra ge­nom att sva­ra på en en­kät om hur du upp­le­ver trygg­he­ten i ditt om­rå­de, så att vi får en så kom­plett lä­ges­bild som möj­ligt. Al­la svar är ano­ny­ma. Du hit­tar en­kä­ten på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.