Sal­lads­fan­tas­ter hål­ler lå­da vid Te­le­fon­plan

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Elin Jons­son 073-600 69 03 elin.jons­[email protected]­rekt­press.se

Ett grö­na­re kon­cept slog upp por­tar­na på Tel­lus­borgs­vä­gen i vec­kan. De nya ägar­na bor själ­va i Te­le­fon­plan och vil­le er­bju­da det de tyc­ker om­rå­det sak­nar – en sal­lads­bar.

Ti­di­ga­re låg ett kafé i lo­ka­len på Tel­lus­borgs­vä­gen mel­lan Te­le­fon­plan och Mid­som­mar­kran­sen och nu i vec­kan slog sal­lads­ba­ren Grö­na lå­dan upp por­tar­na.

De två nya re­stau­rang­ä­gar­na är kom­pi­sar­na Be­sim Ku­nić och Bo­jan Mar­ko­vić som bå­da bor i Te­le­fon­plan. De bru­ka­de of­ta sit­ta och dric­ka kaf­fe på kafé­et som låg här ti­di­ga­re. När de fick ve­ta att kafé­et skul­le stänga och att lo­ka­ler­na skul­le bli le­di­ga slog de till di­rekt.

Un­der som­ma­ren fick de till­gång till lo­ka­len och re­no­ve­ring­en på­bör­ja­des i sep­tem­ber. Nu är sal­lads­ba­ren öp­pen och kil­lar­na hop­pas på att till­fö­ra ett nå­got grö­na­re al­ter­na­tiv till om­rå­det.

– Bå­de jag och Be­sim kän­de att det var nå­got som sak­na­des i Te­le­fon­plans re­stau­rang­ut­bud. Det fanns ing­et grönt el­ler spe­ci­ellt nyt­tigt. Där­för vill vi nu er­bju­da re­jä­la, eko­lo­gis­ka och häl­so­sam­ma sal­la­der, sä­ger Bo­jan Mar­ko­vić.

De­ras me­ny be­står av sex ”grö­na lå­dor”, al­la glu­ten­fria, där man kan väl­ja mel­lan allt från ton­fisk­tan­go och asi­a­tisk lax till fle­ra ve­ge­ta­ris­ka och ve­gans­ka al­ter­na­tiv.

– Till vå­ren pla­ne­rar vi ha en skön ute­ser­ve­ring ock­så. So­len lig­ger ju på här un­der he­la da­gar­na. Och vem vet, kans­ke ser­ve­rar vi li­te öl till vå­ren ock­så, sä­ger Be­sim Ku­nić.

FO­TO: OSMAN SADIKOVIC

IGÅNG. Äga­re Be­sim Ku­nic pra­tar med en av Grö­na lå­dans an­ställ­da Zelkjo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.