Över­giv­na mac­ken i Älv­sjö blir bo­stä­der

SEGT. Nu loss­nar pla­nen för öde­tom­ten på Jo­han Skyt­tes väg

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Eva Ton­ström 073-600 69 23 [email protected]­rekt­press.se

I över fem år har den stått orörd, den gam­la ben­sin­mac­ken i Älv­sjö. Nu bör­jar det rö­ra på sig, det finns pla­ner för bo­stä­der på den över­giv­na tom­ten.

För ett år se­dan an­togs ett nytt start-pm för den gam­la ben­sin­mackstom­ten på Jo­han Skyt­tes väg i Älv­sjö. Där nämns att man ska ut­re­da om det går att byg­ga 30-50 bo­stads­rät­ter på tom­ten med fö­re­tags­lo­ka­ler i bot­ten.

Var­för den gam­la ben­sin­mac­ken har fått stå orörd så länge har att gö­ra med att mar­ken där krä­ver sa­ne­ring. Och att den förs­ta pla­nen en­dast tillät en bygg­nad i två plan för kon­tor och han­del.

– Det har in­te fun­nits till­räck­ligt stort in­tres­se bland bygg­bo­la­gen att bara byg­ga för verk­sam­he­ter. Och mar­ken mås­te sa­ne­ras in­nan man byg­ger nytt, vil­ket kan va­ra kost­samt, sä­ger Elin Hen­riks­son, stads­pla­ne­ra­re i Stock­holms stad.

Den nya mar­kä­ga­ren, dä­re­mot, kan allt­så få byg­ga lä­gen­he­ter ihop med verk­sam­hets­lo­ka­ler i bot­ten­pla­net.

Brist på hand­läg­ga­re har gjort att ären­det bli­vit lig­gan­de, tjäns­te­män­nen har tving­ats pri­o­ri­te­ra and­ra jobb, en­ligt Elin Hen­riks­son. Men nu har sta­den ta­git in kon­sul­ter för att job­ba med det här. På den 3 000 kvadrat­me­ter sto­ra tom­ten finns ock­så två vil­lor, som rivs. Pa­ral­lel­la pla­ner Plan­ar­be­tet sam­körs med bygg­pla­ner för Älv­sjö värds­hus-tom­ten, som lig­ger ett sten­kast där­i­från på Jo­han Skyt­tes väg. Där vill man byg­ga 20-30 nya lä­gen­he­ter, som tid­ning­en be­rät­tat ti­di­ga­re, värds­hu­set rivs då.

– Jo­han Skyt­tes väg är ut­pe­kad i nya över­sikts­pla­nen som ett ur­bant stråk, allt­så en ga­ta som har ut­veck­lings­po­ten­ti­al. Där­för har vi valt att job­ba med de här pla­ner­na pa­ral­lellt, sä­ger Elin Hen­riks­son. Lo­kal stads­ga­ta I fal­let Jo­han Skyt­tes väg tän­ker man sig en ”stads­ga­ta med lo­kal ka­rak­tär”, en­ligt sta­den, ”ett stråk som bin­der sam­man vil­la­be­byg­gel­sen i Älv­sjö vil­las­tad och Lång­bro­dal med Älv­sjö cent­rum”.

Sta­den tän­ker ord­na ett så kal­lat ti­digt sam­råd med bå­da pla­ner­na in­nan som­ma­ren 2019.

– Syf­tet är att in­le­da en di­a­log om den möj­li­ga ut­veck­ling­en längs Jo­han Skyt­tes väg så snart som möj­ligt, sä­ger Elin Hen­riks­son.

Jo­han Skyt­tes väg är ut­pe­kad i nya över­sikts­pla­nen som ett ur­bant stråk, allt­så en ga­ta som har ut­veck­lings­po­ten­ti­al.

IL­LUST­RA­TION: KOD ARKITEKTER

PLA­NEN. Så här ska det se ut från Jo­han Skyt­tes väg, från nord­ost.

ÖVER­GI­VET. Så här har tom­ten sett ut länge nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.