Mer strand vid Tre­kan­ten

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

En ini­ti­a­tiv från en med­bor­ga­re kan nu bli verk­lig­het. För­sla­get om en ut­veck­ling av Tre­kan­tens strand­bad får tum­men upp av stads­de­len.

I för­sla­get som in­kom­mit till Hä­gersten-Lil­je­hol­mens stads­dels­för­valt­ning skri­ver med­bor­ga­ren att bad­plat­sen i dag är un­der­di­men­sio­ne­rad och in­te op­ti­malt pla­ne­rad.

Per­so­nen fö­re­slår att gång­vä­gen mel­lan ba­det och gräs­mat­tan flyt­tas och att själ­va ba­det bred­das. Vi- da­re fö­reslås att kva­li­te­ten på san­den ska för­bätt­ras och att en ki­osk byggs vid ba­det. Ger grönt ljus Nu har tjäns­te­män­nen på stads­de­len tit­tat på för­sla­get och de­lar i sitt ut­lå­tan­de bil­den som må­las upp i för­sla­get. Man ger grönt ljus till att ge­nom­fö­ra de­lar av idéer­na som fram­förs.

”En bredd­ning av stran­den skul­le ge fler per­so­ner möj­lig­het att ba­da, och park­vä­gen som lö­per längs med strand­kan­ten har i fle­ra år vål­lat be­kym­mer för bad­gäs­ter­na, ef­tersom cy­klis­ter fär­das längs den i höga has­tig­he­ter, trots cy­kel­för­bud”, skri­ver tjäns­te­män­nen.

Stads­dels­för­valt­ning­en kom­mer nu att ut­re­da om det går att bred­da bad­plat­sen och till­sam­mans med tra­fik­kon­to­ret även ut­re­da möj­lig­he­ten att flyt­ta på gång­vä­gen.

Nå­gon ki­osk blir det dä­re­mot in­te. Det lig­ger ut­an­för stads­de­lens upp­drag och det finns i dags­lä­get ing­en bygg­rätt för plat­sen.

VÄX­ER. Tre­kants­ba­det i Lil­je­hol­men kan bred­das ef­ter ett nytt för­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.