Öde­hu­set rivs – ger plats åt nya bo­stä­der

En öde in­du­stri­lo­kal i Sjö­viks­bac­ken vid Lil­je­holms­ka­jen har fun­ge­rat som natt­bo­stad åt hemlösa. Snart rivs den för att ge plats åt nya bo­stä­der och en ny för­sko­la.

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 -

Vål­det med skjut­va­pen – som märks bland an­nat i Sö­derort – fort­sät­ter att lig­ga på en hög ni­vå och or­sa­ker­na är till­gång­en på il­le­ga­la va­pen och re­kry­te­ring­en till gäng­en. Det skri­ver po­li­sen på sin hem­si­da. Där­för be­gär­de rikspo­lis­che­fen An­ders Thorn­berg ett mö­te med ju­sti­ti­e­mi­nis­tern ti­di­ga­re i vec­kan.

” Trots al­la in­sat­ser är skjut­va­pen­vål­det på en li­ka hög ni­vå som un­der 2017. Det vi­sar att de kri­mi­nel­la nät­ver­ken he­la ti­den fyl­ler på med nya unga. Det är skräm­man­de att vil­jan att an­vän­da skjut­va­pen för att dö­da och ska­da and­ra män­ni­skor är så stor. Kraft­ful­la åt­gär­der krävs från vå­ra högs­ta be­sluts­fat­ta­re för att mins­ka risk­fak­to­rer­na för in­vol­ve­ring i brotts­lig­het och få bort skjut­vål­det på lång sikt” skri­ver Mats Löfving, stf rikspo­lis­chef och chef för po­li­sens Na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning. Åt­gär­der som po­li­sen fö­re­slår:

Upp­drag till Kri­mi­nal­vår­den, Mi­gra­tions­ver­ket, Skat­te­ver­ket, Tull­ver­ket och Brå om brotts­före­byg­gan­de åt­gär­der, även till kom­mu­ner, lands­ting och pri­va­ta sek­torn.

Sam­ver­kans­rå­det mot or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het bör ar­be­ta med sär­skil­da in­sat­ser mot or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het.

Be­hov av lagänd­ring­ar på po­li­sens om­rå­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.