Akut brist på för­sko­le­plat­ser

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Eva Ton­ström 073-600 69 23 [email protected]­rekt­press.se

Tryc­ket på för­sko­le­plat­ser i Hä­gersten-Lil­je­hol­men är stör­re än man räk­nat med. Nu öpp­nas en till­fäl­lig för­sko­la i Ax­els­berg för att kla­ra plats­ga­ran­tin.

För­sko­lor­na i Lil­je­hol­men, Årsta­berg, Årsta­dal och Grön­dal har in­te plats för al­la barn som vill bör­ja i ja­nu­a­ri. Där­för hål­ler stads­de­len på att stäl­la i ord­ning en till­fäl­lig för­sko­la i Ax­els­berg som kan öpp­nas ef­ter års­skif­tet.

– Tan­ken är att bar­nen kan gå där un­der vå­ren och se­dan i höst er­bjuds de plats i si­na re­spek­ti­ve hemom- rå­den, sä­ger Ce­ci­lia Hjelm, chef för för­sko­lor­na i de be­rör­da om­rå­de­na.

Den till­fäl­li­ga för­sko­lan är ett sätt att kla­ra plats­ga­ran­tin, allt­så stads­de­lens skyl­dig­het att er­bju­da al­la barn över ett år plats på för­sko­la se­nast tre må­na­der ef­ter att an­sö­kan kom­mit in.

Sol­glän­tan, som för­sko­lan he­ter, lig­ger på Sel­me­dals­vä­gen och töm­des på barn i ok­to­ber se­dan de flyt­tat till den ny­bygg­da för­sko­lan Ma­ja My­ra, som tidningen be­rät­tat om ti­di­ga­re. Men nu öpp­nas den allt­så igen.

– Vi stor­stä­dar och må­lar just nu för att kun­na öpp­na i tid, sä­ger Ce­ci­lia Hjelm.

Sys­kon­för­tur gäl­ler i stads­de­len, men man kan in­te ga­ran­te­ra att sys­ko­nen ham­nar på sam­ma för­sko­la i vår på grund av plats­bris­ten, en­ligt Ce­ci­lia Hjelm.

– Bar­nen er­bjuds plats ef­ter hur länge de har stått i kö och vi hop­pas att vi in­te be­hö­ver de­la på sys­kon, men vi kan in­te lo­va nå­got. Det kan bli så.

Sol­glän­tan kom­mer att ha plats för 45 barn som de­las upp på tre av­del­ning­ar. För­sko­lan ska ri­vas så små­ning­om när det ska byg­gas bo­stä­der på plat­sen.

FOTO: ELIN JONSSON

AN­VÄNDS. För­sko­lan Sol­glän­tan i Ax­els­berg tas åter i bruk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.