Nu ry­ker De­sig­nens hus

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

Riv­ning­en av De­sig­nens hus vid Te­le­fon­plan är nu igång. På plat­sen ska det i stäl­let bli 130 bo­stä­der.

Det har va­rit en kon­tro­ver­si­ell frå­ga i många år, men nu finns in­te läng­re nå­gon åter­vän­do. Riv­ning­en av 70- tals­bygg­na­den ”svar­ta hu­set”, även känd som De­sig­nens hus, har nu in­letts.

Ar­be­tet som in­ne­bär en riv­ning av stam­mar­na på­går se­dan i mån­dags. På var­da­gar kloc­kan 7 till 18 och lör- da­gar kloc­kan 10 till 16 rivs det och man räk­nar med att va­ra kla­ra i vår. Riv­ning­en kom­mer in­ne­bä­ra bul­ler och damm i luf­ten. Lång pro­cess Ef­tersom verk­sam­he­ten De­sig­nens hus, som hål­lit till i det långa svar­ta hu­set, in­te lyc­kats bli lön­sam har fas­tig­hets­ä­ga­ren Va­sakro­nan se­dan 2012 ar­be­tat för att få till en riv­ning. Sam­ti­digt har verk­sam­he­ten in­till, Konst­fack, ti­di­ga­re ho­tat med att flyt­ta om man får nya bo­stads­hus som gran­nar.

Dess­utom har pla­ner­na ef­ter kri­tik från bland an­nat Läns­sty­rel­sen änd­rats fle­ra gång­er se­dan 2013, då det förs­ta för­sla­get för bo­stä­der på plat­sen la­des fram.

När de nya hu­sen kan bör­ja byg­gas är oklart. Va­sakro­nan har ti­di­ga­re sagt till tid­ning­en Mitt i att man har som am­bi­tion att säl­ja ny­byg­get till en an­nan bo­stads­ak­tör.

FARVÄL. Svar­ta hu­set i sin glans da­gar. Nu rivs det. Ovan det gäl­lan­de för­sla­get för hur ett av de nya hu­sen och till­hö­ran­de torg ska se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.