För myc­ket oljud på 7 av 10 för­sko­lor

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Elin Jons­son elin.jons­[email protected]­rekt­press.se

Det är för hög ljud­ni­vå på fle­ra för­sko­lor i Hä­gersten-Lil­je­hol­men och i Älv­sjö. Det bull­rar som at­tan – of­tast från ven­ti­la­tions­sy­stem som för­sko­lor­na själ­va re­gle­rat för att bar­nen ska få or­dent­lig luft. Cir­ka sju av tio för­sko­lor i Hä­gersten-Lil­je­hol­men, i Älv­sjö och på Ös­ter­malm har för hög ljud­ni­vå, en­ligt en ny rap­port från Stock­holms stad.

I rap­por­ten har man gått ige­nom bul­ler och höga ljud­ni­vå­er från fas­ta in­stal­la­tio­ner – som ven­ti­la­tions­sy­stem och ele­ment. Den främs­ta bul­ler­bo­ven är ven­ti­la­tions­sy­ste­men.

– En stor del av för­sko­lor­na tror att de mås­te väl­ja mel­lan god sy­re­till­för­sel el­ler go­da ljud­ni­vå­er. För­sko­lor­na kan i vis­sa fall öka på ven­ti­la­tio­nen för att få bätt­re luft – vil­ket ibland ger en hög­re ljud­ni­vå. Det­ta kan in­di­ke­ra att ven­ti­la­tio­nen i sig är brist­fäl­lig, sä­ger Fe­li­cia Nip­strand, mil­jö- och häl­so­skydds­in­spek­tör i Stock­holms stad. Verk­sam­het mind­re förr För­höj­da ljud­ni­vå­er kan le­da till att man blir trött, får kon­cent­ra­tions­svå­rig­he­ter och att man au­to­ma­tiskt ta­lar hög­re, vil­ket i sin tur ökar den all­män­na ljud­ni­vån mer.

Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP), kli­mat- och mil­jö­bor­gar­råd, sä­ger att det till stor del hand­lar om att för­sko­lor­nas ven­ti­la­tions­sy­stem är i be­hov av upp­gra­de­ring. Hon på­pe­kar att för­sko­lor­nas verk­sam­het Di­rekt när vi får krav skic­kar vi ent­re­pre­nö­rer som får kol­la lä­get och åt­gär­da. var mind­re förr och att lo­ka­ler­na där­för in­te all­tid är an­pas­sa­de för den sto­ra an­del barn och vux­na som vis­tas i dem nu.

I dags­lä­get är många för­sko­le­verk­sam­he­ter in­hys­ta i lo­ka­ler som från bör­jan var tänk­ta till nå­got an­nat. ”Ex­em­pel­vis by­ta rum” När stads­de­lar­na får ned­slag från mil­jö­för­valt­ning­en sam­ar­be­tar de med be­rörd fas­tig­hets­för­val­ta­re för att åt­gär­da pro­ble­men. Tio av de för­sko­lor som be­höv­de vid­ta åt­gär­der ha­de Si­sab som fas­tig­hets­ä­ga­re.

– Di­rekt när vi får krav från mil­jö­för­valt­ning­en skic­kar vi ent­re­pre­nö­rer som får kol­la lä­get och se­dan åt­gär­da, sä­ger Tho­mas Berg­sell press­an­sva­rig på Si­sab.

I vis­sa fall är det sto­ra, tidskrä­van­de och kost­sam­ma re­no­ve­ring­ar som krävs för att åt­gär­da pro­ble­men.

– Då får man lö­sa pro­ble­met ge­nom att ex­em­pel­vis by­ta rum på för­sko­lans verk­sam­he­ter. Kans­ke in­te ha vi­la med bar­nen i det rum där det lå­ter mest, sä­ger Tho­mas Berg­sell.

– Det bäs­ta är såklart att by­ta ut he­la ven­ti­la­tio­nen men det är en kost­nads­frå­ga, sä­ger han.

FOTO: MOSTPHOTOS

BUL­LER OCH BARN. Sju av tio för­sko­lor har pro­blem med bul­ler och höga ljud­ni­vå­er från bland an­nat ven­ti­la­tions­sy­stem och ele­ment. Bar­nen ris­ke­rar att tap­pa kon­cent­ra­tions­för­må­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.