Träd­fäll­ning vid Käm­pe­torps­sko­lan

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hallå Stockholmare -

Stock­holms stad för­be­re­der för en ny gångoch cy­kel­ba­na vid Käm­pe­torps­sko­lan i Sol­ber­ga. Där­för har sta­den fällt träd och ta­git bort bus­kar­na mel­lan Älv­sjö­vä­gen och Käm­pe­torps­sko­lan. De kom­mer del­vis att er­sät­tas av nya plan­te­ring­ar när gångoch cy­kel­ba­nan är fär­dig.

Älv­sjö väx­er och för att mö­ta be­ho­ven av skol­plat­ser och ytor för id­rott byggs Käm­pe­torps­sko­lan och den an­slu­tan­de id­rotts­plat­sen ut. När allt är klart kom­mer 1 000 ele­ver, en för­sko­la med sex av­del­ning­ar och en id­rotts­plats med konst­gräs­plan och två id­rotts­hal­lar. Vi räk­nar med - ter­mi­nen 2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.