För­äld­rastöds­träf­far i vår

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hallå Stockholmare -

An­mäl dig till nå­gon av vå­ra för­äld­rastöds­träf­far ABC-pro­gram­met el­ler Äls­ka­de för­ban­na­de ton­å­ring.

Al­la Barn i Cent­rum ABC-pro­gram­met, vän­der sig till dig som har barn i ål­dern 3–12 år. Un­der fy­ra träf­far tar vi del av forsk­ning och varand­ras er­fa­ren­he­ter. Lär­do­mar och in­sik­ter prak­ti­se­ras hem­ma mel­lan träf­far­na. Vi har en kurs som star­tar 26 feb­ru­a­ri och en som star­tar 26 mars. Mer in­for­ma­tion och an­mä­lan till träf­far­na pluspor­ta­len.se.

Äls­ka­de för­ban­na­de ton­å­ring vän­der sig till dig som har ung­do­mar i ål­dern 13–17 år. Un­der fy­ra träf­far går vi ige­nom ton­års­för­äld­rar kan kän­na igen sig i. Vi har en kurs som star­tar 15 ja­nu­a­ri och en som star­tar 11 mars.

För frå­gor om träf­far­na och an­mä­lan till Äls­ka­de för­ban­na­de ton­å­ring kon­tak­ta pre­ven­tions­sam­ord­na­re Ca­ri­te Eric­son,

ca­ri­te. eric­[email protected] stock­holm. se el­ler 08-508 21 304.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.