VAR FEM­TE MAT­KAS­SE SLÄNGS I JUL

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 -

Nu tar fle­ra mat­bu­ti­ker ini­ti­a­tiv för att mins­ka matsvin­net.

Var fem­te mat­kas­se ham­nar i so­por­na och un­der ju­len vän­tas han­deln slå nya re­kord. Nu job­bar många mat­bu­ti­ker hårt för att mins­ka matsvin­net – och hop­pas på din hjälp. Drygt 3 300 spänn per per­son. Det för­vän­tas vi läg­ga ba­ra på mat i de­cem­ber, en­ligt Svensk Han­del. Men med nya re­kord för livs­me­dels­bu­ti­ker­na är ris­ken ock­så över­häng­an­de att matsvin­net häng­er på.

Många mat­bu­ti­ker i Stock­holm job­bar nu­me­ra hårt för att mins­ka det­ta. Ica Kvan­tum Lil­je­hol­men är en av bu­ti­ker­na som vill gå i brä­schen.

Jesper An­nell, sor­ti­ments­ut­veck­lings­an­sva­rig i bu­ti­ken, sä­ger att de, till­sam­mans med si­na kun­der, räd­dat 49 ton mat från att ba­ra kas­tas det se­nas­te 1,5 året ge­nom en lång rad åt­gär­der.

Ut­bu­det följs no­ga för att mins­ka över­in­köp, va­ror med kort da­tum pris­sänks. Jui­cer på kant­stött frukt och grönt görs i bu­ti­ken och ”fu­la” fruk­ter säljs även i sär­skil­da, pris­sänk­ta mil­jöpå­sar. Och det eg­na kö­ket la­gar mat på rå­va­ror som är på väg att gå ut. Många kli­ma­to­ro­li­ga Via ap­pen Kar­ma säljs även fär­dig­mat med kort da­tum nå­got bu­ti­ken var bland de förs­ta att tes­ta. Bu­ti­ken sam­ar­be­tar även med ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­nen Food2change där mat­kas­sar skänks till eko­no­miskt ut­sat­ta fa­mil­jer.

– Vi är många i bu­ti­ken som är oro­li­ga för kli­ma­tet och vill va­ra en del av lös- ning­en. Att var fem­te mat­kas­se slängs gör mig upp­rörd. Sam­ti­digt mås­te det va­ra lätt att gö­ra rätt, att änd­ra si­na va­nor. Det job­bar vi myc­ket med, sä­ger Jesper An­nell. ”Vi mås­te in­spi­re­ra” Men he­la ar­be­tet med att mins­ka matsvin­net byg­ger ock­så på att kun­der­na är med på tå­get. Via so­ci­a­la me­di­er för­sö­ker bu­ti­ken spri­da or­det om sitt ar­be­te och i bu­ti­ken sit­ter små skyl­tar kring ar­be­tet med matsvinn.

– Vi vill in­spi­re­ra vå­ra kun­der att gö­ra det hem­ma ock­så. Att tän­ka till om man kan gö­ra nå­got an­nat av ex­em­pel­vis en frukt som är ”ful” el­ler av det man har i kyl­skåpet, sä­ger Jesper An­nell.

De är in­te en­sam­ma om att läg­ga mer krut på mats- vin­net. När vi stäl­ler frågan brett till fle­ra sto­ra bu­ti­ker i Stock­holm lyfts fle­ra oli­ka ex­em­pel.

Haj­pa­de Pa­ra­di­set sat­sar bland an­nat på eg­na kö­ket och egen öl på åter­vun­net bröd. Dess­utom har de ett nytt sam­ar­be­te med le­ve­ran­tö­rer för att hjäl­pa till att kränga fel­ak­ti­ga pro­duk­ter el­ler va­ror med kort da­tum kal­lat ”Först till kvarn”.

På Lidl har man be­slu­tat att al­la bu­ti­ker ska ha star­tat sam­ar­be­ten med hjälp­or­ga­ni­sa­tio­ner till 2025. I fy­ra bu­ti­ker – Spånga, Ekerö, Fle­mings­berg och Enske­de – ska man ock­så tes­ta lå­dor med ät­bar ”ful” frukt och grönt samt ”su­per­kort da­tum” med va­ror som pris­sänks med upp till 90 pro­cent. Per Brandt

Ica Kvant i um Lil­je­ho lle-ri­an­vill lms­ga svin­ne minsk t– amat­för­van So­fia Nils­so dlar n ”ful”frukt ex­emp el­vis läc­ker till­fly­tand he­ter e i jui­ce­ba­ren .

Ica Kvan­tum i Lil­je­holms­gal­le­ri­an ar­be­tar med att mins­ka matsvin­net i bu­ti­ken, bland an­nat ge­nom att gö­ra jui­cer av ”ful” frukt och grönt. JUICEFIXARE. FOTO: JANNIE FLOD­MAN

”Vi har två hung­ri­ga kil­lar hem­ma så vi för­sö­ker tit­ta i ky­len och se om vi kan gö­ra nå­got av det som finns i stäl­let för att he­la ti­den hand­la nytt.” Matt Earn­shaw:

”Jag pla­ne­rar all­tid vad vi ska la­ga, gör mat­lå­dor, och ser till att hand­la när­pro­du­ce­rat.” Lily-Jo­sep­hi­ne Weck­man:

”Jag för­sö­ker gå ige­nom vad jag har i kyl­skåpet och gör mat­lå­dor”, sä­ger hon. Sa­ra Wiklan­der:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.