Po­lis­kvin­nor­nas Stock­holms­hi­sto­ria

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 -

Vi kall­la­des at­trap­per av man­li­ga kol­le­gor, ’at­trapp­jä­vel, kan du häm­ta kaf­fe?’

Män­nen på sta­tio­nen väg­ra­de job­ba med dem. De kal­la­des ”at­trap­per”, och de som blev gra­vi­da löd un­der ök­nam­net ”halv­po­li­ser”. Nu är det 60 år se­dan de förs­ta kvinn­li­ga po­li­ser­na bör­ja­de pat­rul­le­ra Stock­holms ga­tor. Text: Lou­i­se Born­hall | Foto: Mi­kael An­ders­son – Po­lis? Vad är det?

Nej, Di­a­na Sun­din ska in­te bli po­lis. Ef­ter att ha sim­mat i bå­de EM, VM och OS är pla­nen att hon ska plug­ga på Idrotts­hög­sko­lan i Stock­holm. Men in­tag­ning­en görs om, och be­ty­gen räc­ker in­te till. Po­lis, fö­re­slår hen­nes mam­ma istäl­let, och Di­a­na kom­mer in på po­lis­hög­sko­lan i Stock­holm 1979. Då har det gått sju år se­dan kvinn­li­ga po­li­ser fick bör­ja job­ba på sam­ma vill­kor som män­nen (se tids­lin­jen).

– Kvinn­li­ga po­li­ser var in­te om­tyck­ta, vis­sa in­struk­tö­rer gjor­de gär­na ner tje­jer. En gång fick en tjej bä­ra en blytung väst un­der en öv­ning. Hon sjönk ihop. Då sa in­struk­tö­ren att hon skul­le klätt­ra över ett kra­vallsta­ket. De var myc­ket för att vi­sa ’det här pal­lar in­te du’, be­rät­tar Di­a­na Sun­din. Job­ba­de med Norr­malm­storgs­dra­mat Förs­ta gång­en Kerstin Malm sö­ker till po­lis­hög­sko­lan är hon 19 år. Det blir ing­et med det den gång­en – hon är för ung. Men på and­ra för­sö­ket kom­mer hon in, i sep­tem­ber 1972. Hon job­bar med Norr­malm­storgs­dra­mat 1973, och står vakt ut­an­för väst­tys­ka am­bas­sa­den ef­ter oc­ku­pa­tio­nen 1975. Men in­nan hon skul­le bör­ja en po­lis­tjänst i Kö­ping gick snac­ket där att ”hen­ne ska vi min­sann ta ner”.

– Och när jag skul­le bör­ja på ryt­te­ri­et 1976 fanns det inga om­kläd­nings­rum för kvin­nor, det dröj­de må­na­der in­nan vi till slut fick by­ta om i ett gam­malt pi­ket­rum, sä­ger Kerstin Malm.

Vi träf­fas i po­lishu­set i Sol­na. För Kerstin är pen­sio­nen ba­ra må­na­der bort, Di­a­na som snart fi­rar 40 år som po­lis ska job­ba ett par år till. Det har hänt en del i kå­ren un­der de­ras år som po­li­ser – in­te ba­ra vad gäl­ler ar­bets­sätt och ru­ti­ner.

– Vi kal­la­des at­trap­per av man­li­ga kol­le­gor, ’at­trapp­jä­vel, kan du häm­ta kaf­fe?’, sä­ger Di­a­na.

– Ja, och de som blev gra­vi­da kall­la­des halv­po­li­ser. En gång satt män­nen och rök­te ci­garr ute i fi­karum­met. Då var det nå­gon som bli­vit pap­pa. Me­dan tje­jer­na in­te blev an­sed­da som kol­le­gor. Jag pas­sa­de mig ex­tra no­ga för att in­te bli med barn, jag vil­le bli ac­cep­te­rad av kol­le­gor­na och fick min dot­ter först när jag var 40, sä­ger Kerstin.

Det fanns man­li­ga po­li­ser som var ökän­da för att ha­ta kvinn­li­ga po­li­ser. Det fanns de som själ­va var gif­ta med kvinn­li­ga po­li­ser, men väg­ra­de att ar­be­ta med dem. Och så fanns den man­li­ga po­li­sen som väl­kom­na­de nya, kvinn­li­ga po­li­ser på per­sonal­fes­ter ge­nom att sli­ta isär de­ras blu­sar och ge dem peng­ar för att kö­pa en ny. Ovan­ligt med debri­e­fing Sam­ti­digt pra­ta­des det in­te po­li­ser emel­lan om vad de var med om i job­bet, trots al­la de tuf­fa si­tu­a­tio­ner som kun­de upp­stå.

– Jag gick hem och tjöt. Vem skul­le jag pra­ta med? Be­fä­let som tog mig på brös­ten? Mam­ma ha­de ba­ra bli­vit olyck­lig. Det är svårt att be­skri­va det här, det var en känsla av att in­te hö­ra till fast man var där. Det fanns ing­en att pra­ta med. Men nå­gon­stans skul­le fru­stra­tio­nen ut, sä­ger Di­a­na. Kerstin re­so­ne­rar vi­da­re: – I dag har man debri­e­fing för mins­ta lil­la in­om po­li­sen. Då fun­ka­de väl fi­karum­met som en debri­e­fing, fast ut­an led­ning. Nå­gon­stans mås­te al­la ha mått då­ligt. Jar­gong­en blev väl ett sätt att över­le­va.

Di­a­na Sun­din och Kerstin Malm har va­rit in­om po­li­sen se­dan 1970-ta­let, och har sett en hel del hän­da un­der den ti­den. ”Det vi be­skri­vit tror jag in­te ex­i­ste­rar i dag”, sä­ger Di­a­na om vis­sa av de sa­ker de va­rit med om. ERFARENHETER.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.