Maxa di­na mel­lan­da­gar

Me­di­te­ra, åk på kryss­ning, gå på bio el­ler pyss­la. Vi har sam­lat ett gäng tips för här­li­ga le­di­ga mel­lan­da­gar i stan.

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 -

HIPHOP-KRYSSA MED SVERIGES STÖRS­TA RAPPARE

Le­gen­da­ris­ka skiv­bo­la­get Red­li­ne Re­cor­dings bju­der in till kryss­ning på Ös­ter­sjön. Ar­tist­lis­tan är in­te att le­ka med: Stor, Lin­da Pi­ra, La­by­rint och Dj Sal­la är ba­ra någ­ra av nam­nen. Pris från 250 kr per per­son om fy­ra per­so­ner bo­kar ge­men­sam hytt.

När: 27 de­cem­ber kl. 18 till 28 de­cem­ber kl. 18.

Var: Sil­ja Li­ne Ga­laxy. GLID PÅ SKRIDSKODISCO

Mu­sik, mat och pi­ru­et­ter på is står på me­nyn när det van­kas skridskodisco i Kärr­torp. Gra­tis in­trä­de!

När: 29 de­cem­ber kloc­kan 18–21. UN­DER YTAN.

Var: Kärr­torps IP. UPPTÄCK HAVETS DJUP Un­der jul­lo­vet öpp­nar Sjö­hi­sto­ris­ka mu­se­et upp ett nytt lek­rum som ger en ”ma­gisk un­der­vat­tensupp­le­vel­se”. Gui­da­de vis­ning­ar i ma­rinar­ke­o­lo­gins och un­der­vat­ten­värl­dar­nas tec­ken hålls för så­väl små som sto­ra barn. Gra­tis! När: 26–30 de­cem­ber. Var: Djur­gårds­brunns­vä­gen 24. MELLANDAGSMEDITERA

Låt julstres­sen och släkt­fej­der­na rin­na av dig för att istäl­let er­sät­tas av sin­nes­frid. Sham­ba­la Stock­holm er­bju­der mel­lan­dags­me­di­ta­tion i när­he­ten av Sta­di­on. Me­di­ta­tions­in­struk­tio­ner fås på plats, fo­kus kom­mer att va­ra på sit­tan­de me­di­ta­tion. Pris: 150 kro­nor för en hel­dag. När: 27–30 de­cem­ber, kloc­kan 10–17. Var: San­dels­ga­tan 8. SE PANDOR PÅ COSMONOVA

Följ med in i barn­kam­ma­re på be­va­ran­de­cent­ret Cheng­du Pan­da Ba­ser där eldsjä­lar käm­par för pan­dor­nas fram­tid. Möt pan­dan Qi­an Qi­an som har fötts på cent­ret och som nu ska lä­ra sig att bli en vild björn. Det här är en be­rät­tel­se om vän­skap och livs­gläd­je i Ki­nas stor­slag­na na­tur. Pas­sar sto­ra och små från 4 år. Pris för barn och unga upp till 18 år: 60 kr, för vux­na: 120 kr.

När: Fle­ra vis­ning­ar per dag un­der he­la jul­lo­vet.

Var: Fre­sca­ti­vä­gen 40. HISNANDE HÖJDER MED CIRKUS CIRKÖR

Sju kvinn­li­ga cir­kusar­tis­ter ut­ma­nar tra­di­tio­nel­la hi­e­rar­ki­er i Cirkus Cir­körs nya fö­re­ställ­ning Epifó­ni­ma på Dan­sens Hus. ”I öd­mjuk be­und­ran län­kar vi oss till den långa ked­ja av kvin­nor som ba­nat väg för att vi är där vi är idag” sä­ger ska­pa­ren Til­de Björ­fors. Or­di­na­rie­pris 440 kr, pen­sio­när 395 kr, ung­do­mar och stu­de­ran­de 275 kr. När: 26-29 de­cem­ber, kloc­kan 15–17. Var: Barn­hus­ga­tan 14. SKATTJAKT OCH FILMVISNING PÅ HISTORISKA MU­SE­ET Historiska mu­se­et loc­kar med spän­nan­de skattjakt, en verk­stad där bar­nen kan pyss­la en egen skatt och filmvisning. Fil­mer­na som vi­sas är The Goo­ni­es – Dödskal­le­gäng­et, Ne­ver En­ding Sto­ry – Den oänd­li­ga histo­ri­en och Tin­tins även­tyr – en­hör­ning­ens hem­lig­het. Al­la fil­mer­na har eng­elskt tal och svensk text. Fri en­tré. När: 26–30 de­cem­ber och 1–6 ja­nu­a­ri. Skattjakt var­je dag kloc­kan 11.30, 12.30 och 13.30. Verk­stad kloc­kan 11.00–16.00. Filmvisning kloc­kan 14.30 den 3–5 ja­nu­a­ri. Var: Narva­vä­gen 13–17. 90-TALS-KRYSSA MED EAST 17

Släpp in li­te ma­gi i mel­lan­da­gar­na och hop­pa på en kryss­ning ge­nom­dränkt av 90-talsnostal­gi. Ar­tis­ter som East 17, Dröm­hus och Rob’n’Raz fe­at. D-Flex upp­trä­der och i dj-bå­set står själv­klart Pe­ter Sie­pen. Pris, in­klu­si­ve hytt: 495 kro­nor.

När: 28 de­cem­ber kl. 18 till 29 de­cem­ber kl. 15.15.

Var: Om­bord på Cin­de­rel­la, Vi­king Li­ne. TA MED BAR­NEN PÅ BIO Bi­ocafét Tel­lus i Mid­som­mar­kran­sen vi­sar fil­mer för sto­ra och små, Bam­se och dun­der­kloc­kan (50 kr) Fan­tas­tis­ka vidun­der – Grin­de­walds brott (80 kr) samt årets sto­ra jul­film Puzz­le (80 kr). Troll­kar­lar och ”värl­dens star­kas­te björn” finns på plats! När: 26 de­cem­ber, kloc­kan 14–22. Var: Vat­ten­led­nings­vä­gen 46, Hä­gersten. VAR MED OCH SKAPA I FARS­TA Med le­kar, bokläs­ning, ri­ta, dre­ja och pus­sel ska­pas te­a­ter­fö­re­ställ­ning­ar på fri­tids i Fars­ta sko­lor, och en ut­ställ­ning på Fars­ta bib­li­o­tek. Barn i ål­dern 6–12 år får till­ver­ka eg­na fi­gu­rer och teck­ning­ar som sen an­vänds för att im­pro­vi­se­ra fram eg­na te­a­ter­fö­re­ställ­ning­ar. Allt av­slu­tas med en ut­ställ­ning på bib­li­o­te­ket. Gra­tis. För mer in­fo, kon­tak­ta ma­gi­e­[email protected] com el­ler 070-594 93 95.

När och var: 26–28 de­cem­ber på fri­tis i Farstas sko­lor, 29 de­cem­ber på Fars­ta bib­li­o­tek.

pan­dor­nas värld och Nor­dens störs­ta hiphop-kryss­ning. Det finns nå­got för al­la att sys­sel­sät­ta sig med i Stock­holm un­der mel­lan­da­gar­na. KRUMBUKTANDE CIRKUSKONSTER, FOTO: KLA­RA G/MOSTPHOTOS/NORDAHL BILD

Sjö­hi­sto­ris­ka mu­se­et bju­der in be­sö­kar­na till ma­gis­ka un­der­vat­tens­värl­dar un­der mel­lan­da­gar­na.

KVINNOHISTORISK DANS. Cirkus Cir­körs nya fö­re­ställ­ning Epifó­ni­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.