Stock­hol­mDi­rekt har bli­vit en makt­fak­tor

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hej -

N ej, in­te Mit­ti. Den and­ra tid­ning­en.”

Jag vet in­te hur många gång­er jag ut­ta­lat de or­den se­nas­te åren. Så är det att va­ra un­der­dog och chef för åt­ta tid­ning­ar med åt­ta oli­ka namn. Men på saj­ten sam­las vi al­la un­der nam­net Stock­hol­mDi­rekt. Det ger oss bå­de pon­dus och själv­för­tro­en­de. Med fle­ra hund­ra tu­sen lä­sa­re i vec­kan har vår sajt ock­så på all­var bli­vit en makt­fak­tor i Stock­holm.

Det märks in­te minst ge­nom att vå­ra ny­he­ter gång på gång ploc­kas upp av mer eta­ble­ra­de me­di­er och blir riks­snacki­sar. Det är ex­tra ro­ligt att vi lyc­kats byg­ga upp allt det här med väl­digt be­grän­sa­de re­sur­ser. Vi kan in­te stolt­se­ra med den flas­hi­gas­te ny­hets­saj­ten och ap­pen där den se­nas­te tek­ni­ken har im­ple­men­te­rats. Men än­då ut­ma­nar vi de störs­ta me­di­e­hu­sen dag­li­gen. Vet ni var­för? För att vi gör jäk­ligt bra jour­na­li­stik helt en­kelt!

Vi har re­port­rar och fo­to­gra­fer som läg­ger ner sin själ och sitt hjär­ta i vå­ra tid­ning­ar för att de äls­kar Stock­holm och var­je del av den­na gal­na, un­der­ba­ra stad. Jour­na­lis­ter som för­står att den lil­la lo­ka­la sto­ryn all­tid sä­ger nå­got stör­re om vårt sam­häl­le. Vi fast­nar in­te ba­ra i pro­blem­be­skriv­ning­ar ut­an vill ock­så dis­ku­te­ra lös­ning­ar. Vi väg­rar för­mins­ka män­ni­skor till pas­si­va of­fer och har en grund­mu­rad tro på att det för var­je hög­ljudd nej­sä­ga­re finns tre tys­ta ja-sä­ga­re.

Det där vill ju män­ni­skor i makt­po­si­tion ut­nytt­ja: ”Men ni som är så po­si­ti­va vill väl gär­na skri­va om det här trev­li­ga pro­jek­tet?”. Då ska jag ta­la om för er att tron på, och re­spek­ten för, den lil­la män­ni­skan ald­rig får för­väx­las med fjäsk för mak­ten. Makt­ha­va­re grans­kar vi hårt – men rätt­vist.

Så näs­ta gång nå­gon frå­gar kom­mer jag in­te sä­ga att jag job­bar på den and­ra tid­ning­en. Jag tän­ker sä­ga att jag job­bar på din tid­ning.

HAMPUS JARNLO Ny­hets­chef Pra­ta med mig! hampus.jarnlo @di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.