Eldsjä­len

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholm -

Vil­ket mö­te det här var! Fle­ra bo­en­de på Vin­ter­tul­lens in­gångs­bo­en­de på Sö­der­malm hör­de av sig till oss. De tyck­te att man­nen till väns­ter i bil­den, so­ci­al­ar­be­ta­ren Ab­di­wa­hab Jir­de, för­tjä­na­de att hyl­las.

Vi kom­mer till ett rum fyllt av des­sa per­so­ner. En ef­ter en be­rät­tar de hur han hjälpt dem på oli­ka sätt se­dan de flyt­ta­de in. Det är vack­ra ord. Käns­lan i rum­met blir varm, mjuk bo­mull.

När pap­pan till bar­net med sär­skil­da be­hov pra­tar bör­jar Ab­di­wa­hab grå­ta. Jag med.

– Det han gjort för oss går in­te att be­skri­va med ord. Han har hjälpt en blind att gå.

Det är fan­tas­tiskt att i sitt jobb få träf­fa män­ni­skor som al­la på sitt sätt fyl­ler en vik­tig del av sam­häl­let. Det här mö­tet be­rör­de mig ex­tra för det vi­sar att vi kan gö­ra så myc­ket för varand­ra, om vi ba­ra vill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.