Hal­va pri­set på SL-kor­tet vo­re mer rim­ligt än da­gens!

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Tyck Om! -

Bil­tra­fi­ken mins­kar in­te i Stock­holm hur man än för­sö­ker. In­te lär det mins­ka hel­ler när SL hö­jer pri­set igen.

Spe­ci­ellt när det gäl­ler pen­sio­nä­rer, ung­do­mar och stu­den­ter. 50% av vux­en­pri­set lå­ter li­te rim­li­ga­re än da­gens pris. Som­mar­kor­tet för­svann, ty­värr. In­bil­lar mig att många fler skul­le läm­na bi­len hem­ma om pri­ser­na in­te vo­re så höga. Stock­holms­pri­ser­na är för­stås lå­ga jäm­fört med Väs­ter Norr­land men läs­te idag i dags­pres­sen att i Lux­em­burg stad kom­mer man att få åka av­gifts­fritt fr o m näs­ta år med tan­ke på kli­ma­tet. God jul till al­la, även till bi­lis­ter! SL-åkan­de glad pen­sio­när

Låt oss gö­ra det en­kelt: På gång­väg (in­kl. trot­to­ar) möts vi till HÖGER om varand­ra. 90 pro­cent gör så. Even­tu­el­la cy­klis­ter – håll höger och kör om. Väg med mo­tor­for­don: Där går man för­stås till väns­ter. Hur svårt kan det va­ra? ABC

”Håll dig till höger Svensson”-kam­pan­jen rik­ta­des till fö­ra­re av FORDON in­te gång­tra­fi­kan­ter, som upp­ma­na­des all­tid att mö­ta for­do­net dvs gå på väns­ter si­da! Min hund går på väns­ter si­da, med and­ra ord längst bort från en cy­kel. För om cy­klis­ten kör på hun­den och ska­dar sig får jag be­ta­la (hundä­ga­re har ”strikt an­svar” en­ligt svensk lag)! Le­na

Det enk­las­te vo­re väl att föl­ja lag­stift­ning­en. Det är ju för att und­vi­ka onö­di­ga kon­flik­ter och att folk gör som de vill som det finns tra­fik­för­ord­ning­ar. Och lag­stift­ning­en (som allt­så bör föl­jas) gör gäl­lan­de att fot­gäng­a­re, om möj­ligt (vil­ket det näs­tan all­tid är) ska hål­la till väns­ter i blan­da­de tra­fik­mil­jö­er som t.ex ge­men­sam­ma gång- och cy­kel­ba­nor.

”slu­ta tjaf­sa, följ la­gen”

FOTO: CHRISTOF­FER RÖST­LUND JONS­SON

OSÄKERT. Kul­tur­sko­lan i Hä­gerstenså­sen står ut­an hy­res­kon­trakt se­dan ok­to­ber. Vad som hän­der med verk­sam­he­ten i fram­ti­den är oklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.