Po­li­ti­ker, rör in­te vå­ra lo­ka­la kul­turin­sti­tu­tio­ner!

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Tyck Om! -

Vår dot­ter sken upp var­je mån­dag på väg till sko­lan då hon viss­te att hen­nes för­sko­le­klass på ef­ter­mid­da­gen ha­de ” Vår Te­a­ter” på kul­tur­sko­lan i Hä­gerstenså­sen.

Ef­ter att jul­spe­lets två grup­per med cir­ka tret­tio sex­å­ring­ar ha­de sjung­it en ge­men­sam fi­nalsång och fått ta emot de sista väl­för­tjän­ta ap­plå­der­na i den full­sat­ta te­a­ter­sa­long­en gavs vi ned­slå­en­de in­for­ma­tion av te­a­ter­pe­da­go­gen om att fram­ti­den för te­a­terns fort­sat­ta verk­sam­het ver­ka­de oviss. Far­hå­gor­na be­kräf­ta­des dessvär­re i num­mer 50 av den­na tid­ning 15/12 där stads­hu­sets nya grön­blå sty­re främst ge­nom chock- höj­ning av lo­kal­hy­ror (+20%) in­di­rekt sät­ter skar­pa spar­krav på Kul­tur­för­valt­ning­en (139 mil­jo­ner för­de­lat på tre år). Kul­tur­för­valt­ning­ens ofri­vil­li­ga spar­pa­ket lan­dar allt­så till sist hos vå­ra barn och ung­do­mar som får be­ta­la ge­nom mins­kat an­tal pe­da­go­ger, stör­re barn­grup­per, fär­re lo­ka­ler och läng­re res­vä­gar då verk­sam­he­ter tving­as flyt­ta.

Kul­tur­sko­lans te­a­ter­verk­sam­het i Hä­gerstenså­sen har länge fun­ge­rat i tätt och fram­gångs­rikt sam­ar­be­te med Hä­gerstenså­sens sko­la och har ge­nom åren gett ota­li­ga barn chan­sen att på en rik­tig scen i en rik­tig sa­long ut­vid­ga sin kre­a­ti­vi­tet, fan­ta­si och själv­käns­la. Det är en lo­kalt för­ank­rad verk­sam­het som i mi­na ögon fak­tiskt speg­lar vårt öpp­na och in­klu­de­ran­de sam­häl­le och skän­ker oss med­bor­ga­re en kon­kret känsla av mer­vär­de för vå­ra skat­te­peng­ar. Te­a­tern ska nu allt­så slå igen och det på bar­nens be­kost­nad.

Låt helt en­kelt hy­ror­na va­ra hos vå­ra lo­ka­la kul­turin­sti­tu­tio­ner och bör­ja istäl­let in­ve­ste­ra i lång­sik­tig­het så att Stock­holm kan få växa på nå­got an­nat sätt än en­bart eko­no­miskt. Bar­nen är fak­tiskt ock­så med­bor­ga­re kä­ra bor­gar­råd, trots att de in­te har bör­jat be­ta­la skatt än. Pa­trik

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.