Här får du bäs­ta vyn av årets fyr­ver­ke­ri­er

Det är in­te ba­ra i Ci­ty det kom­mer att skju­tas ra­ke­ter på ny­årsaf­ton. Vi har listat plat­ser­na där du får mest pang på natt­pro­me­na­den.

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Andre­as Jen­nische

Sta­dens of­fi­ci­el­la ny­års­fi­ran­de in­ne­bär ett stort fyr­ver­ke­ri som skjuts upp från vatt­net ne­dan­för Slotts­bac­ken.

Det ser du bäst från Skepps­bron, söd­ra Bla­si­e­holms­ka­jen, Skepp­s­hol­men el­ler från Ka­ta­ri­na­vä­gen på Sö­der­malm.

Men det är ju in­te ba­ra Stock­holms stad som kom­mer att panga loss på ny­årsaf­ton.

Trots att det krävs till­stånd för pri­vat­per­so­ner som vill skju­ta upp ra­ke­ter så ta­lar er­fa­ren­he­ten från ti­di­ga­re år om att det kom­mer att fin- nas ett stort an­tal in­of­fi­ci­el­la fyr­ver­ke­ri­er att tit­ta på runt om i stan.

Här är någ­ra plat­ser som är ga­ran­te­rat bra för fyr­ver­ke­ris­pa­ning på ny­årsaf­ton, åt­minsto­ne så länge det är nå­gorlun­da klart vä­der.

1) Ham­mar­by­bac­ken Den som or­kar kna­ta upp på top­pen av Stock­holms mest cen­tra­la skid­bac­ke kan få se pang-pang i 360 gra­ders vin­kel med ku­lör­ta ex­plo­sio­ner från bå­de in­ners­tan, Sö­derort och Nac­katrak­ten.

2) Hög­dal­stop­pen Byggd av 65 mil­jo­ner ku­bik­me­ter tipp­mas­sor i slu­tet av 1950- och 1960-ta­let er­bju­der Hög­dal­stop­pen en höjd över ha­vet på 72 me­ter.

Här­i­från kan be­sö­ka­res ögon fånga bå­de Sö­derorts­smäl­la­re och färg­gran­na upp­skjut­ning­ar från in­ners­tan.

3) Lil­je­holms­bron Kopp­ling­en mel­lan Sö­derort och Hornstull är plat­sen för den som vill ha en fin­fin chans att se den spra­kan­de kamp som var­je ny­årsaf­ton ut­käm­pas mel­lan Lil­je­holms­bor­na på ka­jen och Sö­der­bor­na längs Årsta­vi­kens nor­ra strand.

4) Årstabron Kopp­lar ihop Årsta­berg och Tan­to och er­bju­der kanske en än­nu bätt­re plats än Lil­je­holms­bron för den som vill va­ra mitt i den fyr ver­ke­ri­eld som skjuts bå­de från Sö­der­malm och Hä­gersten-Lil­je­hol­men. 5) Väs­ter­bron En yp­per­lig plats för den som vill va­ra nä­ra Kungs­holms­bor­nas bom­bar­der­mang ut­an att helt mis­sa sö­der­mal­mar­nas. Som bonus kan du även se Brom­mas bi­drag till skju­tan­det samt rik­tigt tunga pjä­ser som av­fy­ras i grann­kom­mu­nen Sol­na.

6) Strand­vä­gen För dig som vill kom­ma en bit ifrån det värs­ta smäl­lan­det vid Skepp­s­hol­men ut­an att mis­sa det ro­li­ga. 7) Barn­hus­bron Glöms lätt bort men för den som rör sig i Ci­ty är det­ta en top­pen­plats. Kan i bäs­ta fall ge en känsla av att be­fin­na sig under ett pa­ra­ply av skar­pa fyr­ver­ke­ri­kas­ka­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.