SNACKISARNA VI MINNS FRÅN 2018

Det är in­te de störs­ta ny­hets­hän­del­ser­na man bru­kar min­nas när året ska sum­me­ras ut­an de där små snackisarna. Vi har ploc­kat ut åt­ta hän­del­ser från året som ska­pa­de de­batt, he­ta känslor el­ler ba­ra fick oss att skrat­ta. VÄCKTE MÅNGA KÄNSLOR. Hän­del­ser­na vi

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Text: Mi­chael Toll

1) Stru­let på grö­na lin­jen Vad: Sto­ra fram­kom­lig­hets­pro­blem. När: He­la som­ma­ren.

I bör­jan av ju­ni stängs de­lar av grö­na lin­jen av, och re­se­nä­rer tving­as by­ta tåg bå­de i Skärmar­brink och vid Gull­mars­plan, sam­ti­digt som det går gle­sa­re tra­fik än van­ligt.

I tio vec­kor är en tur längs lin­je 17 li­ka med svett, svor­do­mar, träng­sel och ir­ri­ta­tion. Men bort­ser man från de stac­kars re­se­nä­rer­na går allt en­ligt pla­ner­na.

SL lyc­kas hål­la sig till tid­pla­nen och upp­rust­ning­en spås nu hål­la i åt­minsto­ne 50 år.

2) Pe­nis på Kungs­hol­men Vad: Upp­se­en­de­väc­kan­de konst­verk. När: April

Under vå­ren må­lar konst­nä­ren Ca­ro­li­na Falk­holt en stor blå jät­te­pe­nis på en hus­fa­sad på Kungs­hol­men. Ver­ket he­ter ”Fuck the world”.

Pe­ni­sen får enorm upp­märk­sam­het och ham­nar bland an­nat på första­si­dan i The Gu­ar­di­an. Folk vall­fär­dar till Kro­no­bergs­ga­tan för att ta bil­der på snop­pen. Men erek­tio­nen blir kort­va­rig.

Ef­ter en vec­ka kan fas­tig­hets­ä­ga­ren in­te stå emot tryc­ket från ar­ga gran­nar och med­de­lar att den blå snop­pen ska må­las över, vil­ket ock­så sker.

3) Ny bland­ning i Stads­hu­set Vad: Ny färg­kom­bi­na­tion. När: Ok­to­ber.

Val­nat­ten hin­ner knappt över­gå till mor­gon in­nan So­ci­al­de­mo­kra­ter­na anar ugg­lor i mos­sen.

” Var gör Mil­jö­par­ti­et, var­för sva­rar de in­te när vi ring­er och vill bo­ka mö­te?!”

Sos­sar­nas far­hå­gor vi­sar sig stäm­ma, för MP li­e­rar sig myc­ket rik­tigt med Al­li­an­sen och till­sam­mans bil­dar de en ma­jo­ri­tet i Stads­hu­set. Men vad ska al­li­an­sen he­ta?

Det slu­tar till slut med en GRÖN­blå al­li­ans. En­ligt al­la in­blan­da­de är det ab­so­lut in­te nå­gon strids­frå­ga, så länge man sä­ger GRÖN­blå och in­te blågrön.

SÅG RÖTT PÅ GRÖ­NA. Under som­ma­ren var det många re­se­nä­rer som var ir­ri­te­ra­de på grö­na lin­jen. 1

FOTO: JOHANN BERNÖVALL

IN­TE TILL-STÅND? Den sto­ra pe­ni­sen må­la­des över ef­ter ba­ra en vec­ka. 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.