Hur länge blir det taxi i stäl­let för Klum­pen?

BERGBANAN. Må­let för Ny­bo­hov: Ny hiss i drift 2020

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 -

Ny­bo­hovs­his­sen har väl­digt uni­ka egen­ska­per och det gör ar­be­tet li­te svå­ra­re.

Tax­i­bi­lar går i skyt­tel­tra­fik mel­lan Lil­je­hol­men och Ny­bo­hov se­dan 26 sep­tem­ber. Or­sa­ken är att den gam­la bergbanan, Klum­pen, står still igen på grund av tek­niskt fel. Den här gång­en är stop­pet läng­re än van­ligt och skä­let till det är att man valt att be­sik­ti­ga ta­ket in­ne i tun­neln.

– Det är en sä­ker­hetsru­tin och vi får svar på be­sikt­ning­en den här vec­kan. Om allt ser bra ut kan vi bör­ja la­ga his­sen. Vi hop­pas att den kan va­ra igång igen un­der ja­nu­a­ri, sä­ger Christi­an Hoff­mann, press­kom­mu­ni­ka­tör på SL. Krång­ligt med re­serv­de­lar Klum­pen bygg­des 1964 och var­je gång den går sön­der mås­te man till­ver­ka en ny re­serv­del, en­ligt SL, där­för tar det ex­tra lång tid att fixa felet. Tid­ning­en be­rät­ta­de i vå­ras att SL drog igång en upp­hand­ling för att by­ta ut hiss­ba­nan men ba­ra ett an­bud kom in, och det var för dyrt. Nu pla­ne­ras en ny upp­hand­lingsvän­da.

– Ny­bo­hovs­his­sen har väl­digt uni­ka egen­ska­per och det gör ar­be­tet li­te svå­ra­re. Vi tit­tar nu på om det finns and­ra tek­nis­ka lös­ning­ar som är mer kost­nads­ef­fek­ti­va. Må­let är att en ny berg­ba­na ska va­ra i drift år 2020, sä­ger Christi­an Hoff­mann. Er­sätt­nings­tra­fik Lös­ning­en att sät­ta in tax­i­bi­lar som er­sätt­nings­tra­fik fun­kar så­där, me­nar lä­sa­re som har hört av sig till tid­ning­en. Dels tar tax­i­bi­lar­na ba­ra ett få­tal per­so­ner åt gång­en, vil­ket le­der till vän­tan, dels är håll­plat­sen där re­se­nä­rer­na ska vän­ta på taxi helt oskyd­dad från vä­der och vind, me­nar man.

SL:s ent­re­pre­nör MTR, som an­sva­rar för er­sätt­nings- tra­fi­ken, har ti­di­ga­re sagt att buss­bo­la­get som de an­li­ta­de tog för lång tid på sig att dy­ka upp när ba­nan stod still. Tax­i­bi­lar­na är for­ta­re på plats. En­ligt SL är det ock­så svårt att kö­ra och par­ke­ra sto­ra for­don up­pe på Ny­bo­hovs­ber­get.

– De har satt in fler tax­i­bi­lar se­dan i hös­tas, nu går två sto­ra bi­lar i rus­nings­tid på ef­ter­mid­da­gar­na och en stor plus en van­lig taxi i mor­gon­rus­ning­en, sä­ger Christi­an Hoff­mann.

Dag­tid rul­lar en stor taxi, som tar 7-9 per­so­ner, fram och till­ba­ka mel­lan Lil­je­hol­men och Ny­bo­hov.

När det gäl­ler håll­plat­sen sä­ger Christi­an Hoff­mann att den in­te är tänkt att va­ra per­ma­nent, ut­an ba­ra till­fäl­lig för er­sätt­nings­tra­fik, där­för sak­nas vä­der­skydd. Eva Ton­ström 0736-006 923 [email protected]­rekt­press.se

F O T : J A N I E F L O D M A NBergbanan står still igen på grund av tek­niskt fel. Tax­i­chauf­fö­ren Neca­ti Or­han kör i skyt­tel­tra­fik mel­lan Ny­bo­hovs­ber­get och Lil­je­hol­men. SKYT­TEL­TRA­FIK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.