GÅR I SKO­LAN

På Djur­gym­na­si­et i Lil­je­hol­men får ele­ver­na ar­be­ta myc­ket prak­tiskt med al­la djur oav­sett in­rikt­ning. Vi fick kom­ma och ki­ka in i de Skan­sen­lik­nan­de lo­ka­ler­na. DJUR­GYM­NA­SI­ET. En sko­la med ka­ni­ner, öd­lor, or­mar – och nu även hun­dar!

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Text: Elin Jons­son | Fo­to: Sacharias Källdén

För ele­ver­na på Djur­gym­na­si­et i Lil­je­hol­men står hund­pro­me­na­der på sche­mat.

E n van­lig dag för ele­ver­na som valt in­rikt­ning­en hund­vård på Djur­gym­na­si­et i Lil­je­hol­men bör­jar med en pro­me­nad med gym­na­si­ets al­la 35 hun­dar.

Un­der pro­me­na­den är det in­te ba­ra rast­ning som gäl­ler ut­an ele­ver­na får he­la ti­den ar­be­ta ak­tivt med de­ras be­te­en­de. Se­dan ef­ter det vän­tar ett par lek­tio­ner te­o­ri och un­der res­ten av da­gen får ele­ver­na ar­be­ta prak­tiskt till­sam­mans med hun­dar­na. 35 hun­dar flyt­ta­de in Un­der vå­ren fick sko­lan en helt ny djurav­del­ning på 340 kvadrat­me­ter som gav plats åt de 35 vov­var­na som ti­di­ga­re be­fann sig i and­ra lo­ka­ler. Nu är verk­sam­he­ten mer sam­lad och un­der sam­ma tak vis­tas nu hun­dar, or­mar, oli­ka gna­ga­re, öd­lor, fis­kar och sköld­pad­dor.

– Hun­dar­na har ta­git flyt­ten väl­digt bra, sä­ger sko­lans vd Térè­se Lau­rent, sam­ti­digt som hon vi­sar den nya de­len där al­la hun­dar nu­me­ra häng­er. Det häng­er por­trätt med namn­skyllt på var­je en­skild hund på väg­gen. Fåg­lar, öd­lor och gna­ga­re Rum­men i sko­lan in­hy­ser sto­ra akva­ri­um och höga få­gel­bu­rar med fler­fär­ga­de fåg­lar och läg­re bu­rar snick­ra­de av ele­ver­na själ­va med hö, halm, spån och små och sto­ra lur­vi­ga gna­ga­re. Térè­se Lau­rent på­pe­kar att al­la nya akva­ri­er är av sam­ma mo­dell och de­sign som de har på Skan­sen.

En som går in­rikt­ning­en hund­vård är Lo­vi­sa Vir­de­by som var li­te ex­tra glad just den här da­gen då de skul­le ha prak­tis­ka lek­tio­ner med de and­ra dju­ren vid akva­ri­et.

– Jag var li­te trött i mor­se men rep­ti­ler­na här mo­ti­ve­ra­de mig till att kvick­na till och kli­va upp, sä­ger Lo­vi­sa som är väl­digt nöjd med sitt val av gym­na­sie­sko­la.

Hon har ett enormt in­tres­se för djur och hon vill ta hand om al­la på det sätt som de för­tjä­nar. Får trä­na på al­la djur Ele­ver­na får he­la ti­den skif­ta hun­dar för att tes­ta på nya per­son­lig­he­ter och hu­mör. Ett av sko­lans mål är att se till att ele­ver­na får en så­dan bred ut­bild­ning som möj­ligt. Där­för får al­la ele­ver by­ta av­del­ning li­te då och då för att ar­be­ta med al­la de and­ra dju­ren som finns i sko­lan.

– Al­la har ju in­te den här möj­lig­he­ten att gå här. Det är nya upp­le­vel­ser var­je dag och ser den här ut­bild­ning­en som ett bra steg i rätt rikt­ning in­nan man kom­mer ut i värl­den, sä­ger Lo­vi­sa Vir­de­by.

Jag var li­te trött i mor­se men rep­ti­ler­na här mo­ti­ve­ra­de mig till att kvick­na till och kli­va upp.

DRÖMUTBILDNINGEN. Mar­cus Svan­berg på pro­mix med hun­dar­na ”Slu­ta skäl­la In­dy, du är med i tid­ning­en nu” sä­ger han.

Mi­net­te Wy­ke går i en av hund­klas­ser­na. I dag häng­er hon med rep­ti­ler­na, men hon fö­re­drar de prak­tis­ka da­gar­na med fåg­lar­na. FÅGEL, FISK EL­LER MITEMELLAN?

DJURHJÄLPARE . Kit­ty Ljus­sken, här med hun­den Stu­re, val­de att gå på gym­na­si­et då det all­tid fun­nits djur i hen­nes liv. Men in­te till­räck­ligt nä­ra. Det har an­ting­en va­rit hen­nes vän­ner el­ler släk­ting­ar som haft djur. Nu vill hon hjäl­pa al­la djur som mår då­ligt

Di­fan­di är en blå­tung­ad skink. Un­der den prak­tis­ka lek­tio­nen med rep­ti­ler­na får ele­ver­na lä­ra sig om djur­vård, vikt av rätt tem­pe­ra­tur och fuk­tig­het och vil­ken typ av mat dju­ren mås­te äta. STUDIEREPTIL.

NATURLIGT.Hur många gym­na­sie­sko­lor har ett få­gel­träd i klass­rum­met?

Astrid Nur­mi med li­ten stu­di­e­kam­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.