Så vill hon fixa ett kul­tur­hus i Älv­sjö

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 -

Älv­sjö­bon Char­lot­ta Ro­sen­ström tror sig ha hit­tat plat­sen för ett ef­ter­läng­tat kul­tur­hus i Älv­sjö. Och hen­nes nya med­bor­gar­för­slag möts av po­si­ti­va ton­gång­ar från po­li­ti­ker­na. Det är i det gam­la in­du­stri­om­rå­det vid Ka­bel­ver­ket som en över­gi­ven te­gel­lo­kal kall­lad Pann­cen­tra­len öppnar upp för idéer. Ef­ter att Char­lot­ta Ro­sen­ström, som bott i Älv­sjö i sju år, fått nys om plat­sen så tyc­ker hon sa­ken är glas­klar: här ska det bli ett kul­tur­hus!

– Det be­hövs verk­li­gen. En mö­tes­plats för män­ni­skor i stil med den i Öst­ber­ga. Det är dess­utom en stads­del som väx­er i när­he­ten av den här plat­sen i och med nya Älv­sjösta­den, sä­ger Char­lot­ta Ro­sen­ström och näm­ner bib­li­o­tek, öp­pen för­sko­la och kon­sert­lo­kal som så­dant som kan ta plats i den rym­li­ga men ned­gång­na lo­ka­len.

Kul­tur som en vik­tig sak i li­vet och sam­häl­let är själv­klar sak för hen­ne. Hon är själv ut­bil­dad ope­ras­ång­ers­ka och har syss­lat med mu­sik i oli­ka for­mer he­la li­vet. Hon ser dess­utom ett kul­tur­hus som en kraft mot räds­lan.

– Vi har ett be­hov av trygg­het och ge­men­skap. Idag finns myc­ket räds­la bå­de hos yng­re och äld­re, sä­ger hon. Po­li­tiskt med­håll Frågan om ett kul­tur­hus är på in­tet sätt ny. Re­dan 2015 lan­se­ra­de den ti­di­ga­re al­li­an­sen för­sla­get och Mo­de­ra­ter­na gick på val med löf­te om ett kul­tur­hus. Där­för är den nya grön­blå ma­jo­ri­te­tens ord­fö­ran­de Jo­han Nils­son (M) fö­ga för­vå­nan­de po­si­tiv till med­bor­gar­för­sla­get.

– Jag väl­kom­nar det och ser det som en puff på oss po­li­ti­ker i rätt rikt­ning. Det sak­nas en na­tur­lig mö­tes­plats i stads­de­len, sä­ger han.

Just den här plat­sen är han dock in­te sä­ker på är op­ti­mal i ett förstalä­ge.

– Det är nå­got för för­valt­ning­en att ut­re­da först och främst. Men som jag ser det är det en mång­mil­jon­pro­jekt att gö­ra den här lo­ka­len till ett kul­tur­hus, och ska det ske mås­te and­ra ak­tö­rer än ba­ra stads­de­len gå in med peng­ar. Dess­utom lig­ger den kanske helt centralt. Men jag de­lar in­ten­tio­nen och tyc­ker att det är en häf­tig lo­kal, sä­ger Jo­han Nils­son. S tror på cen­tra­la peng­ar Från op­po­si­tions­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är in­ställ­ning­en po­si­tiv. Och även där vill man av­vak­ta ut­red­ning från tjäns­te­män­nen på stads­dels­för­valt­ning­en in­nan man pe­kar på nå­gon sär­skild plats.

– Vårt par­ti har dri­vit idén om ett kul­tur­hus länge. Jag hop­pas nu att det görs or­dent­ligt i och med att det var ett av Mo­de­ra­ter­nas sto­ra vallöf­ten. Nu har ju kul­tur­bud­ge­ten gått ner, och jag tror att det be­hövs peng­ar från sta­den centralt för att kun­na gö­ra det bra. Men vem vet, de kanske har ett ess i rock­är­men? sä­ger Ste­fan Jo­hans­son (S), vice ord­fö­ran­de Älv­sjö stads­dels­nämnd. Jo­hann Ber­nö­vall

Vem vet, de kanske har ett ess i rock­är­men?

IDÉSPRUTA. Char­lot­ta Ro­sen­ström vill ha ett Kul­tur­hus i Älv­sjö, och tyc­ker sig ha hit­tat plat­sen. FO­TO: JANNIE FLODMAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.