96 Su­pe­runk­nown

Sound­gar­den

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Se­att­le-ban­det var ett av de förs­ta att spe­la in för skiv­bo­la­get Sub Pop och ha­de med 1991 års re­dan eta­ble­rat sig som front­fi­gu­rer på den nya al­ter­na­ti­va rocksce­nen jäm­te Nir­va­na och Pearl Jam.

Men det var med den här ski­van som de sköts upp i stra­to­sfä­ren. Su­pe­runk­nown sål­de i nio mil­jo­ner ex­em­plar och blev en kri­ti­ker­ro­sad klas­si­ker.

Su­pe­runk­nown ut­mär­ker sig som en nyc­kel­ski­va från pe­ri­o­den, men man kan li­ka gär­na spe­la den till­sam­mans med ti­di­ga­re rock­mäs­ter­verk. Chris Cor­nells ge­nom­träng­an­de blues­wai­lan­de är en blink till Ro­bert Plant och Kim Thay­ils riff är i si­na tyngs­ta stun­der be­släk­ta­de med To­ny Iom­mis klas­sis­ka Black Sab­bath-riff.

Sound­gar­den ha­de hål­lit på länge (ban­det bil­da­des 1984) och spe­la­de en egen­sin­nig me­tal med in­slag av rub­bad hu­mor på sitt de­bu­tal­bum från 1988, Ultra­me­ga OK. Och re­dan då – med den psy­ke­de­lis­ka me­tal­pul­sen från de­ras ti­di­ga al­bum och den mäk­ti­ga agi­ta­tio­nen på Hands All Over från 1989 års tur­bu­len­ta, gen­re­ska­pan­de Lou­der Than Lo­ve – fram­stod Sound­gar­den som se­ri­ö­sa och fo­ku­se­ra­de. Det hand­la­de om blues, in­te punk.

Su­pe­runk­nown är det Sound­gar­den-al­bum som fick al­la att tril­la av sto­len. Det hand­lar om egen­sin­nig och oför­fals­kad me­tal som in­te ber om ur­säkt för sig. Ren och vac­ker. Lyss­na på The Day I Tri­ed To Li­ve med Cor­nells hjärt­skä­ran­de sång­in­sats och för­sök slå i mig att de in­te är Sab­bat­hs el­ler Zep­pe­lins li­kar. Lyss­na på Black Ho­le Sun (som vid ti­den för Kurt Co­bains död de­fi­ni­e­ra­de en hel era) och för­sök att över­ty­ga nå­gon över hu­vud ta­get om att det här in­te är hög­klas­sig me­tal.

Den ur­sprung­li­ga blue­sen, fram­åt­flyt­tad ge­nom tid och dis­tor­tion.

Som trum­mi­sen Matt Ca­me­ron be­skrev Su­pe­runk­nown för mig 1994: ”Det sväng­er, ski­van roc­kar och allt är på plats. Jag kan lyss­na på den. I van­li­ga fall hand­lar rock­lå­tar om spe­ci­fi­ka sa­ker – tje­jer, bi­lar och sex. Men tex­ter­na på Su­pe­runk­nown är väl­digt in­åt­vän­da, väl­digt mör­ka. De be­rät­tar nå­got helt an­nat. I grun­den är det ett stort ’fuck you’ till värl­den, en väd­jan om att vi vill bli läm­na­de ifred!”

Vid den här ti­den kun­de en­dast Me­tal­li­ca ut­ma­na Sound­gar­den när det gäll­de det känslo­mäs­si­ga re­gist­ret, men de föll snabbt ifrån. Me­tal­li­ca själ­va be­kräf­ta­de Sound­gar­dens sta­tus när gi­tar­ris­ten Kirk Ham­mett 2008 be­rät­ta­de för Rol­ling Sto­ne att En­ter Sand­man kanske in­te ha­de fun­nits om det in­te vo­re för de sto­ra och tunga rif­fen på Sound­gar­dens and­ra al­bum Lou­der Than Lo­ve från 1989.

Om den ti­di­ga 70-tals­hård­roc­ken var ett ju­bel var den ti­di­ga 90-tals­di­ton desto dyst­ra­re. Ti­teln Su­pe­runk­nown an­ty­der ett änd­löst, kargt, tomt kos­mos och varen­da en av de 70 mi­nu­ter­na mu­sik ut­fors­kar det minst li­ka su­per­mas­si­va svar­ta hål som ut­gör män­ni­skans

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.