93 Che­ap Trick At Bu­do­kan

Che­ap Trick

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Vi bac­kar till ti­digt 1978. Trots fle­ra kri­ti­ker­ro­sa­de ski­vor i ryg­gen och en änd­lös rad spel­ning­ar ha­de ban­det pro­blem. Sam­ti­digt – ovän­tat och tu­sen­tals mil från de­ras hemstad – ha­de Che­ap Trick sla­git i Ja­pan. De fick tre guld­ski­vor och fle­ra topp tio-hits, bland and­ra Clock Stri­kes Ten, I Want You To Want Me och Sur­ren­der.

I slu­tet av april 1978 res­te Che­ap Trick till Asi­en där de fick fros­sa i sin nyvun­na stor­het un­der sin förs­ta sto­ra Ja­pan­tur­né. När de lan­da­de i Ja­pan möt­tes de av 5 000 skri­kan­de fans på flyg­plat­sen. Gi­tar­ris­ten Rick Ni­el­sen skrat­tar och minns: ”Vi res­te dit i tred­je klass och hem i förs­ta klass.”

Un­der sin vis­tel­se upp­lev­de ban­det sam­ma okon­trol­ler­ba­ra hy­ste­ri som de­ras mu­si­ka­lis­ka för­fä­der The Be­at­les ha­de va­rit med om ba­ra 12 år ti­di­ga­re un­der sin förs­ta världs­tur­né.

Ban­det ha­de bo­kats för konster­ter den 27 april i Osa­ka och den 28 och 29 april på Bu­do­kan i To­kyo – en are­na med 14 000 plat­ser där band som The Be­at­les och Led Zep­pe­lin ti­di­ga­re ha­de upp­trätt. Idén att spe­la in en li­ve­ski­va kom emel­ler­tid in­te från ban­det – det var ett be­slut som fat­ta­des av skiv­bo­lags­fol­ket.

”I Ja­pan de­la­des CBS/SONY upp i två bo­lag”, för­kla­rar Bun E. Car­los. ”De be­stäm­de att var­je gång ett band som låg på Epic el­ler Co­lum­bia kom dit skul­le de spe­la in kon­ser­ten och ge ut en se­rie med Li­ve At Bu­do­kan-al­bum. Bob Dy­lan och Che­ap Trick var de förs­ta ski­vor­na som släpp­tes.”

Med si­na in­ten­si­va kon­ser­ter i Ja­pan fång­a­des ban­det på höj­den av sin li­ve­för­må­ga. På scen var gi­tar­ris­ten Rick Ni­el­sen som en se­ri­e­fi­gur som löp­te amok – en tsu­na­mi av vil­da, dis­ta­de ac­kord och ga­len un­der­håll­ning. Van­li­gen bom­bar­de­ra­de han publi­ken med gi­tarr­plekt­rum.

Zan­ders snack mel­lan lå­tar­na kun­de up­pen­bar­li­gen het­sa upp fö­re­trä­del­se­vis den kvinn­li­ga de­len av publi­ken till van­vett. Den sans­lö­sa pu­blik­re­ak­tio­nen med ex­ta­tis­ka ap­plå­der och ju­bel som grän­sa­de till upp­lopps­stäm­ning gjor­de ett out­plån­ligt in­tryck på kvar­tet­ten från Rock­ford, Il­li­no­is.

Ban­det ba­lan­se­rar mäs­ter­ligt mel­lan tajt och upp­slup­pet på ski­van och le­ve­re­rar po­prock­klas­si­ker ef­ter po­prock­klas­si­ker. Den vin­nan­de kom­bi­na­tio­nen av bril­jan­ta och enk­la lå­tar, kom­pe­tent och själv­sä­ker mu­si­ka­li­tet och publik­hy­ste­ri på­min­ner oss om var­för Che­ap Trick hör till eli­ten i den hår­da roc­kens histo­ria. Som ett di­rekt re­sul­tat av fram­gång­ar­na med al­bu­met för­vand­la­des Che­ap Tricks li­ve­sta­tus i ett slag från för­band till hu­vud­akt.

”Vi var fy­ra kil­lar från Mel­lan­väs­tern som ba­ra gjor­de det vi gjor­de bäst – spe­la­de li­ve”, sä­ger Rick Ni­el­sen med en ax­el­ryck­ning. ”Lå­tar­na hål­ler än i dag.vi gjor­de Bu­do­kan be­römt och Bu­do­kan gjor­de oss be­röm­da.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.