Ut­gi­ven 1973 pro­du­cent Bill Ham

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Det här var ban­dets tred­je al­bum och det som gjor­de att de slog ige­nom na­tio­nellt i USA. Det är in­te sär­skilt svårt att för­stå var­för. Ski­van flö­dar över av bra lå­tar: Je­sus Just Left Chi­ca­go, Wai­tin’ For The Bus, Be­er Drin­kers & Hell Rai­sers, La Grange … de hör till det ti­di­ga 70-ta­lets fi­nas­te ögon­blick när det gäl­ler hård, blues­ba­se­rad rock.

Det finns en ski­tig kva­li­tet i soun­det som pas­sa­de ZZ Top per­fekt och en fin ba­lans mel­lan att fram­fö­ra lå­tar­na li­ve sam­ti­digt som de höll sig till stu­dio­di­sci­pli­nen. Än idag har ski­van en frä­schör som in­te går att vär­ja sig ifrån.

”Tres Hom­bres de­fi­ni­e­ra­de vårt lil­la Tex­as­gäng”, be­rät­ta­de ZZ Tops front­man Bil­ly Gib­bons för Clas­sic Rock. ”Den har he­la den där Tex­as-gre­jen med ’stör­re och bätt­re’, vil­ket in­ne­bär ’jag kan dric­ka mer öl, fö­sa mer bo­skap, kö­ra snab­ba­re bi­lar, äga fler hat­tar än nå­gon an­nan’ – det hand­lar om hu­mor.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.