Ut­gi­ven 1968 pro­du­cent Jim­my Mil­ler

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

out­trött­li­ga driv som för he­la ban­det till ett and­löst, de­mo­niskt kli­max), vi­da­re ge­nom sam­tids­skild­ring­en Stre­et Figh­ting Man, till den väl­lus­ti­ga Stray Cat Blues. Beg­gars Ban­quet be­fäs­te Rol­ling Sto­nes tuf­fa image i en vi­sion av omo­ra­lisk ex­cess som roc­ka­re se­dan dess har för­sökt le­va upp till.

Mot­ta­gan­det var dock in­te ode­lat po­si­tivt. Ef­ter att ha skri­vit Sym­pat­hy For The De­vil an­kla­ga­des Keith Ri­chards för att va­ra sa­ta­nist. Med fa­cit i hand är gi­tar­ris­ten in­te så för­vå­nad.

”Vi såg det kom­ma på sätt och vis”, be­rät­tar han för Clas­sic Rock. ”Sam­ti­digt, al­la hit­tar nå­got hos mig, hos Char­lie el­ler Mick, vad vi än gör. Vi är slag­på­sar. Men det har lug­nat ner sig li­te nu. Nu är jag ba­ra en ryn­kig roc­ka­re.”

Året ef­ter att Beg­gars Ban­quet släpp­tes åk­te ban­det på en Usa-tur­né som för­de de­ras mu­sik till än­nu stör­re lyss­nars­ka­ror och gav dem än­nu mer ära och be­röm­mel­se. Res­ten är histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.