Ut­gi­ven 1965 pro­du­cent Bob Johnston

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Bob Dy­lan an­no 1965 per­so­ni­fi­e­ra­de rock­mu­si­kens mog­nad. Li­ke A Rol­ling Sto­ne spe­la­des för förs­ta gång­en på New­port Folk Fes­ti­val, en sex mi­nu­ter lång sing­ellåt som ut­ma­na­de den kom­mer­si­el­la ra­di­ons pa­ra­met­rar. På var­de­ra si­da om fes­ti­va­len släpp­te han två ban­bry­tan­de ski­vor – den hal­ve­lekt­ris­ka Bringing It All Back Ho­me och rock’n’roll-al­bu­met Hig­h­way 61 Re­vi­si­ted. Un­der en tid då lp-ski­vor in­te an­sågs va­ra li­ka vik­ti­ga som sing­lar var Dy­lan av en an­nan åsikt. New­port tjä­na­de som platt­form för stånd­punk­ten att fat­ta med­vet­na konst­när­li­ga val sna­ra­re än att föl­ja med ström­men.

Hig­h­way 61 Re­vi­si­ted, den förs­ta Dy­lan-ski­va som spe­la­des in med ett he­le­lekt­riskt band, var bru­talt kom­pro­misslös. Den är som en kärn­va­pen­ex­plo­sion av rock. Dy­lan har hit­tat helt rätt ba­lans och med­mu­si­ker­na – Al Koo­per, Mi­ke Bloom­fi­eld, och trum­sla­ga­ren Bob­by Gregg – fram­står som en grupp. Den fram­åt­dri­van­de kraf­ten, sär­skilt på Hig­h­way 61 Re­vi­si­ted med den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.