Ut­gi­ven 1969 pro­du­cent Kit Lam­bert

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Tom­my var The Whos in­trä­des­bil­jett till rock­hjäl­te­värl­den. De ha­de all­tid va­rit ett sing­el­band och de skul­le fort­sät­ta att släp­pa ly­san­de sing­lar, men från och med nu var de ett al­bum­band. Det gjor­de en väl­dig skill­nad – bå­de i hur de skul­le gå vi­da­re med sin mu­sik och i hur de skul­le be­dö­mas, re­spek­te­ras och be­und­ras.

Det var ett ban­bry­tan­de skiv­släpp. Det var in­te värl­dens förs­ta roc­ko­pe­ra (The Pret­ty Things var först med S.F. Sor­row från 1968), men de var först med att gö­ra det am­bi­tiö­sa for­ma­tet till mainstream. Al­bu­met ham­na­de på and­ra plats på al­bum­lis­tan i Stor­bri­tan­ni­en ti­digt som­ma­ren 1969 och på fjär­de plats i USA.

Pe­te Towns­hend ha­de skri­vit någ­ra av lå­tar­na en tid till­ba­ka och öron­märkt dem för att möj­li­gen an­vän­da dem se­na­re, in­te nöd­vän­digt­vis för att de skul­le va­ra en del av det­ta mäs­ter­verk. Men det vi­sa­de sig att Wel­come, We’re Not Gon­na Ta­ke It, Un­der­tu­re och Sen­sa­tion rå­ka­de pas­sa den all­män­na at­mo­sfä­ren på Tom­my

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.