76 Slip­pe­ry When Wet

Bon Jo­vi

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Det är ett av ti­der­nas mest sål­da stu­di­o­al­bum. Över 28 mil­jo­ner ex­em­plar av are­na­rock­klas­si­kern Slip­pe­ry When Wet har sålts runt om i värl­den. Ski­van ut­ma­na­de in­te ba­ra Def Lep­pards Hys­te­ria.

Den räd­da­de även Bon Jo­vis kar­riär ef­ter den ned­slå­en­de ”flop­pen” med de­ras and­ra ski­va 7800 ° Fa­h­ren­heit. Ban­dets två förs­ta ski­vor ham­na­de bå­da på USA:S topp 50-lis­ta, men det var med den tred­je Slip­pe­ry When Wet från 1986 som Bon Jo­vi blev ett av värl­dens störs­ta band med to­talt mer än 130 mil­jo­ner sål­da ski­vor un­der en kar­riär som till dags da­to har sträckt sig över 35 år.

De­ras rädd­ning var låt­skri­va­ren Des­mond Child vars kom­mer­si­el­la in­stink­ter vi­sa­de sig va­ra ovär­der­li­ga när det kom till de två ge­nom­brotts­hits han skrev till ski­van till­sam­mans med Jon Bon Jo­vi och gi­tar­ris­ten Richie Sam­bo­ra: You Gi­ve Lo­ve A Bad Na­me och Livin’ On A Pray­er. Bå­da ham­na­de överst på sing­el­lis­tan i USA.

”I nå­gon ut­sträck­ning var det ett val vi gjor­de”, sa Jon Bon Jo­vi ett par må­na­der ef­ter ut­giv­ning­en av Slip­pe­ry When Wet om att ploc­ka in en låt­skri­va­re ut­i­från.

”Jag gil­la­de det Bry­an Adams gjor­de till­sam­mans med Ti­na Tur­ner [de­ras du­ett på Bry­an Adams It’s On­ly Lo­ve], så jag fö­reslog att vi skul­le gö­ra nå­got lik­nan­de – jag skri­ver en låt åt nå­gon som hon, och sen spe­lar vi in lå­ten till­sam­mans. Men det änd­ra­des och vår A&r-kil­le nämn­de Des­monds namn.

Vi väx­er som låt­skri­va­re, lär oss sa­ker. Vad är det för fel med att sam­ar­be­ta med nå­gon som kan hjäl­pa oss att ge de där ex­tra tio pro­cen­ten ur en låt?

Fak­tum är att han ba­ra är in­blan­dad i tre av spå­ren på Slip­pe­ry – Livin’ On A Pray­er, You Gi­ve Lo­ve A Bad Na­me och Wit­hout Lo­ve – och in­te i nå­gon låt har han för­sökt änd­ra på vil­ka vi är. Det har sna­ra­re hand­lat om att för­fi­na ma­te­ri­a­let, att fö­re­slå hur vi skul­le kun­na få ut li­te mer ur det vi re­dan ha­de.”

Histo­ri­en bakom lå­ten Wan­ted De­ad Or Ali­ve kom­mer från ban­dets ut­mat­tan­de tur­né ef­ter 7800 ° Fa­h­ren­heit.

”Jag satt i bus­sen och kun­de in­te so­va. Jag stir­ra­de ut ge­nom fönst­ret och tänk­te: ’Det här är top­pen, men det är en märk­lig till­va­ro.’ Man vet in­te var man är. Man äter på lång­tra­dar­café­er, so­ver på bus­sen, du­schar på gig­stäl­le­na. Vi tänk­te på lå­tar som Turn The Page av Bob Se­ger och hur den ty­pen av lå­tar be­rät­tar en histo­ria. Jag pra­ta­de med Richie om kon­cep­tet och han kom på rif­fet näs­tan ge­nast. Vi var kla­ra på två el­ler tre tim­mar.”

Livin’ On A Pray­er hand­lar mer om de ar­be­tar­klassom­giv­ning­ar som Jon Bon Jo­vi väx­te upp i.

”Jag är verk­li­gen stolt över den ef­tersom den åter­kny­ter till histo­rie­be­rät­tan­det som jag pra­tar om. Den hand­lar om hur två ung­do­mar – Tom­my och Gi­na – mö­ter li­vets ut­ma­ning­ar och om hur de­ras kär­lek och am­bi­tio­ner får dem att ta sig ige­nom hår­da ti­der. Det är ar­be­tar­klass och det är äk­ta. Det är det de fles­ta av vå­ra fans kan re­la­te­ra till, in­te li­mousi­ner och grou­pi­es. Tom­my och Gi­na är in­te två spe­ci­fi­ka per­so­ner, de re­pre­sen­te­rar en livs­stil.

Det tred­je slå­en­de kom­mer­si­el­la in­sla­get på ski­van var You Gi­ve Lo­ve A Bad Na­me, den and­ra lå­ten som skrevs till­sam­mans med Des­mond Child.

”Han kom ner till Sam­bo­ras käl­la­re och den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.