Ut­gi­ven 1967 pro­du­cent Fe­lix Pap­pa­lar­di

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Om nå­gon ski­va nå­gon­sin har stått i roc­kens väg­kors­ning mås­te det ha va­rit Dis­ra­e­li Ge­ars, Creams and­ra al­bum. Al­bu­met skrevs, spe­la­des in och gavs ut un­der 1967 – årets som får ber­ak­tas som en vat­ten­de­la­re – och in­ne­höll mu­sik som län­ka­de sam­man bluesar­vet med den ry­kan­de färs­ka psy­ke­de­li­an. In­spel­ning­en sked­de i USA, men ban­det lät omisskän­ligt brit­tiskt när det gäll­de sound och käns­la. Lå­tar­na var en bro­kig sam­ling som bjöd på gi­tar­ris­ten Eric Clap­tons bäs­ta spel och någ­ra av ba­sis­ten och sång­a­ren Jack Bru­ces bäs­ta lå­tar. Me­dan de­ras de­but ba­se­ra­des mer på del­tablue­sen var Dis­ra­e­li Ge­ars djär­va­re och mer öp­pen­sin­nad. Ski­van lå­ter som om den är in­spe­lad helt ut­an an­sträng­ning, ostres­sad ut­an att lå­ta slapp­hänt.

Det iko­nis­ka skivom­sla­get form­gavs av Mar­tin Sharp och vi­sar tre ste­nan­sik­ten som stir­rar från ett grällt rött och ro­sa dröm­land­skap med strå­lan­de blom­mor, på­fåg­lar, gal­lop­pe­ran­de häs­tar och virv­lan­de for­mer. Ski­van blev en mil­stol­pe i 1960-ta­lets mot­kul­tur och en enorm fram­gång i he­la

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.