71 Ali­ve!

Kiss

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Med må­la­de an­sik­ten, ut­omjor­dis­ka dräk­ter och hög­klac­ka­de boots an­län­de Kiss som 1970-ta­lets su­per­hjäl­tar di­rekt ur en se­ri­e­tid­ning. De ha­de su­per­hjäl­te­namn: The Star­child, The De­mon, The Spa­ce Ace, The Cat­man. Un­der si­na kon­ser­ter pre­sen­te­ra­de de ”The Gre­a­test Show On Earth” med ex­plo­sio­ner, blod, eldsprut­ning och en gi­tarr som sköt ra­ke­ter …

I cent­rum av det he­la stod ett he­la­me­ri­kanskt rock­band. De må ha bli­vit för­löj­li­ga­de av se­ri­ö­sa mu­sik­dig­ga­re (och av kri­ti­ker­na gi­vet­vis) som ing­et an­nat än en cir­kus­akt, men Kiss har in­te sålt 100 mil­jo­ner ski­vor på grund av ba­ra tur. I ban­dets om­fat­tan­de ka­ta­log finns någ­ra av värl­dens bäs­ta och mest in­fly­tel­se­ri­ka rock­ski­vor. En av dem är Ali­ve.

År 1975 ha­de Kiss sto­ra pro­blem. De­ras två förs­ta stu­di­o­ski­vor ha­de flop­pat (bå­da släpp­tes 1974). Den tred­je nåd­de topp 40 i USA, men sak­na­de en hit­sing­el. Ett li­ve­al­bum var ett själv­klart steg för ett band som ha­de byggt upp sitt ryk­te på scen, men en dub­bel-lp var kost­sam och ett högt risk­ta­gan­de. Men de sat­sa­de på det.

Trots att det se­nas­te stu­di­o­al­bu­met Destroyer (släppt ba­ra en må­nad in­nan Ali­ve!) fick upp­märk­sam­het be­höv­de Kiss en ski­va som fång­a­de de­ras kraft och ener­gi på scen. Och Ali­ve!, en mäk­tig dub­bel­li­ve, le­ve­re­ra­de med be­sked. Sprick­fär­dig av in­ten­si­tet och ren och skär kraft tar den med sig lyss­na­ren till stor­mens öga. Det är som att ha ba­sis­ten Ge­ne Sim­mons klam­pan­des om­kring i var­dags­rum­met. Ha­de rock’n’roll nå­gon­sin lå­tit så gi­gan­tiskt ti­di­ga­re? Lyss­na på den mäk­ti­ga Black Di­a­mond el­ler den epis­ka 100,000 Ye­ars och sva­ret mås­te bli nej.

”Vi är in­te värl­dens snyg­gas­te kil­lar”, sa Ge­ne Sim­mons. ”Vi är in­te bäst på nå­got i he­la värl­den. Men när vi kli­ver upp på scen be­trak­tar vi det som he­lig mark och vi är spek­ta­ku­lä­ra till och med när vi su­ger. Du kan äls­ka oss el­ler ha­ta oss, men du kom­mer än­då att läm­na kon­sert­hal­len ef­ter en kväll med oss och sä­ga: ’Det var den bäs­ta jäv­la sho­wen jag nå­gon­sin har sett.’”

Ali­ve! släpp­tes i sep­tem­ber och ru­sa­de in på topp 10 i USA, stan­na­de på lis­tan i 110 vec­kor och sål­de fyr­fal­dig pla­ti­na (kvad­ril­jo­ner ski­vor med and­ra ord …).

Kiss tid som ett are­na­rockvidun­der var kom­men och med sin rock­hymn Rock And Roll All Ni­te fick de änt­li­gen sin förs­ta hit­sing­el. Med sitt be­röm­da in­tro: ”You wan­ted the best, you got the best, the hot­test band in the world … Kiss!” mar­ke­ra­de ski­van en le­gends fö­del­se. Kiss blev su­per­stjär­nor och in­te ba­ra det – de blev ett kul­tur­fe­no­men tack va­re des­sa fy­ra vi­nyl­si­dor.

De var re­dan ett ru­ti­ne­rat li­ve­band och till in­spel­ning­en av Ali­ve! sam­la­de de ihop si­na bäs­ta als­ter från de tre fö­re­gå­en­de stu­di­o­ski­vor­na och mang­la­de loss in­för tu­sen­tals ex­ta­tis­ka fans. Re­sul­ta­tet blev ma­ka­löst. In­te kons­tigt att fle­ra ge­ne­ra­tio­ner ung­do­mar stod fram­för spe­geln med sin mam­mas smink och ve­va­de knut­na nä­var i luf­ten me­dan de skrek med i Rock And Roll All Ni­te el­ler Strut­ter. Hur många av dem blev stjär­nor själ­va? För­mod­li­gen gans­ka många. Ant­h­rax-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.