70 Strang­ers In The Night

UFO

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

an­vänt”, sä­ger Ne­vi­son, ”men en kil­le som Mi­chael Schen­ker lyss­nar ba­ra på Mi­chael Schen­ker. Som pro­du­cent lyss­nar jag till hel­he­ten. Mi­chael har ald­rig va­rit nå­gon lag­spe­la­re.”

För sång­a­ren Phil Mogg bjöd si­tu­a­tio­nen på ett ögon­blicks ofri­vil­lig ko­mik. ”Jag kan fort­fa­ran­de se Mi­chael, som bli­vit allt mer di­stan­se­rad från ban­det, läm­na stu­di­on mum­lan­des: ’Stac­kars, stac­kars Rock Bot­tom”, minns Mogg med ett le­en­de. ”Det var det sista vi såg av ho­nom.”

Lå­tar­na som ham­na­de på Strang­ers In The Night spe­la­des in i USA un­der Ob­ses­sion- tur­nén hös­ten 1978. För att mi­ni­me­ra ris­ken för strul hyr­de ban­dets skiv­bo­lag Chry­sa­lis Re­cord Plants mo­bi­la en­het och gav Ron Ne­vi­son – som ha­de pro­du­ce­rat UFO:S två se­nas­te ski­vor – upp­dra­get att spe­la in sex kon­ser­ter un­der tur­nén. Trots den sce­n­an­sva­ri­ge Ste­ve Brooks in­le­dan­de kirgs­rop: ”Hel­lo, Chi­ca­go. Would you ple­a­se wel­come, from Eng­land … U! … F! … O!” puss­la­des ski­van ihop som ett lapp­täc­ke av tag­ning­ar från oli­ka kon­sert­till­fäl­len.

”Det finns vis­sa sa­ker kring den där ski­van som var­ken jag el­ler Mi­ke Clink [som as­si­ste­ra­de vid in­spel­ning­ar­na och som se­na­re skul­le pro­du­ce­ra Guns N’ Ro­ses’ Ap­pe­ti­te For De­struc­tion] kom­mer ihåg”, med­ger Ne­vi­son. ”Jag minns in­te ens att vi spe­la­de in kon­ser­ter­na i Lou­is­vil­le, Ken­tucky, men up­pen­bar­li­gen gjor­de vi det. Och sen är det oklart hur myc­ket som fix­a­des i ef­ter­hand.”

Men ett visst fix­an­de var det. För att an­pas­sa lå­tar­na till fy­ra vi­nyl­si­dor var Ne­vi­son tvung­en att änd­ra på den ur­sprung­li­ga låt­ord­ning­en. Två av lå­tar­na som åter­finns på ski­van – Mot­her Ma­ry och This Kid’s – spe­la­des in på nytt i stu­dio i ef­ter­hand med på­lagt publikju­bel från tur­nén.

”Vis­sa sä­ger: ’Oh, då är det ju in­te en rik­tig live­plat­ta,’” en­ligt trum­mi­sen An­dy Par­ker. ”Men vi sat­te upp vår ut­rust­ning pre­cis som på gig­gen och spe­la­de de jäk­la lå­tar­na. Det var så myc­ket li­ve som det kan bli.”

Näs­tan fyr­tio år se­na­re har ett för­bluf­fan­de stort an­tal mu­si­ker va­rit med­lem­mar i UFO, men det sä­ger gans­ka myc­ket om Strang­ers In The Night att många av de lå­tar­na fort­fa­ran­de är en del av ban­dets kon­ser­tre­por­to­ar.

” Strang­ers är vår bäs­ta ski­va och jag är för­bluf­fad över att den fort­fa­ran­de be­trak­tas som så be­ty­del­se­full”, sä­ger Par­ker i dag. ”Vi har gjort fle­ra bra stu­di­oplat­tor, men för att för­stå UFO mås­te man se oss li­ve. Det ut­gör es­sen­sen av vad det vi gör hand­lar om.”

”Ski­van har mas­sor av kraft och vi­gör”, tilläg­ger Phil Mogg. ”Till en bör­jan vil­le jag in­te gö­ra den, men det var verk­li­gen fel­tänkt.”

”Al­la an­ser att Strang­ers In The Night är ett av de bäs­ta li­ve­al­bu­men nå­gon­sin, så jag gjor­de in­te ett så då­ligt jobb”, skrat­tar Ne­vi­son. ”Vil­ka kla­go­mål Mi­chael Schen­ker än har så kan han kö­ra upp dem.”

Och ef­ter al­la des­sa år har även Schen­ker själv lärt sig att le­va med vad han kal­lar ski­vans ”miss­tag”.

”De där to­ner­na kanske är fel­spe­la­de”, med­ger han, ”men de har bli­vit klas­sis­ka fel­spe­la­de to­ner.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.