Ye­ar re­le­a­sed 1973 pro­du­cer Al Koo­per

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

slut­par­ti som byggs upp, ra­se­ras och se­dan kom­mer till­ba­ka med dub­bel styr­ka.

Lå­tens in­led­ning på­min­ner om en po­wer­bal­lad då Van Zant stäl­ler den evi­ga frå­gan: ”If I le­a­ve he­re to­mor­row, would you still re­mem­ber me? ” Ef­ter flyg­planskra­schen som tog li­vet av Ron­nie Van Zant, Ste­ve och Cas­sie Gai­nes samt rod­da­ren De­an Kil­pa­trick väg­ra­de John­ny Van Zant i många år att sjunga textra­den ef­ter åter­för­e­ning­en 1987. Det var för käns­lo­samt. Den and­ra de­len av lå­ten är ett ly­san­de, näs­tan apo­ka­lyp­tiskt gi­tarrcre­scen­do.

Lynyrd Skynyrd var all­tid mer in­flu­e­ra­de av den and­ra brit­tis­ka rock­bandsin­va­sio­nen (Eric Clap­ton, Free och de osli­pa­de rock­rö­jar­na Sto­nes, Kinks och Yard­birds) än de jaz­zi­ga, fria im­pro­vi­sa­tio­ner­na hos All­man Brot­hers. Med si­na be­rät­tel­ser om för­lo­ra­re, stru­li­ga kär­leks­af­fä­rer och obe­fint­li­ga am­bi­tio­ner var Lynyrd Skynyrd ett kär­va­re gäng. ”Pe­a­ce, lo­ve och un­derstan­ding” nåd­de ald­rig till Jack­son­vil­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.