Ut­gi­ven 1970 pro­du­cen­ter De­rek and the Do­mi­nos och Tom Dowd

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Om det stäm­mer att fan­tas­tisk mu­sik kom­mer ur tra­ge­di, då är det in­te så kons­tigt att den här ski­van är ett mäs­ter­verk. Den spe­la­des in un­der al­ko­hol- och drog­miss­bruk och odia­gnos­ti­se­rad schi­zo­fre­ni. Men trots al­la vån­dor kring ski­van ska­pa­de de fem mu­si­ker­na – Eric Clap­ton, Du­a­ne All­man, Jim Gor­don, Carl Rad­le och Bob­by Whit­lock – ett pas­sio­ne­rat och tid­löst verk som är ett av de främs­ta al­bu­met i de­ras re­spek­ti­ve kar­riä­rer. Lay­la är gi­vet­vis den mest kän­da lå­ten, men lå­tar som Bell Bot­tom Blues och Tell The Truth är li­ka vac­kert fram­för­da och kom­bi­ne­rar syl­vass mu­si­ka­li­tet med jord­nä­ra and­lig­het och sann ska­pargläd­je. Hel­hets­in­tryc­ket är mång­fa­cet­te­rat och mäk­tigt.

”Vad jag verk­li­gen äls­ka­de med ski­van var att ing­en viss­te vil­ka vi var”, sä­ger Clap­ton. ”Vi gjor­de en li­ten tur­né i Eng­land och spe­la­de på små tom­ma klub­bar. Ef­tersom folk in­te viss­te vil­ka vi var kom ing­en och lyss­na­de! Den här kvar­tet­ten var ett av de kraft­ful­las­te band jag nå­gon­sin har

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.