Ut­gi­ven 1977 pro­du­cen­ter Ge­or­ge Young och Har­ry Van­da

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Ija­nu­a­ri 1977 gick AC/DC in i Al­berts Stu­di­os i Syd­ney och äg­na­de två vec­kors in­spel­ning åt det som skul­le bli ski­van Let The­re Be Rock. Ban­det var ur­sin­ni­ga på sitt skiv­bo­lag i USA som in­te gil­la­de ban­dets för­ra skiv­släpp, Dir­ty Deeds, och där­för stod i be­grepp att släp­pa dem. ”Det fanns all­tid en be­läg­rings­men­ta­li­tet hos ban­det”, minns ba­sis­ten Mark Evans. ”Men när vi upp­täck­te att At­lan­tic ha­de hug­git oss i ryg­gen tänk­te vi: ’De kan dra åt hel­ve­te!’ Det gjor­de oss verk­li­gen för­ban­na­de. Vi skul­le gå in och gö­ra en ski­va som vi skul­le kö­ra upp i ars­let på dem.”

Re­sul­ta­tet skul­le bli det förs­ta fullt ut ex­plo­si­va Ac/dc-al­bu­met.

Mal­colm och An­gus var in­te de en­da i kla­nen Young som var upp­rör­da över trass­let med At­lan­tic. Ban­det fick stor hjälp av sin äld­re bror Ge­or­ge med upp­gif­ten att sät­ta det in­ter­na­tio­nel­la bo­la­get på plats. Ge­or­ge Young job­ba­de som pro­du­cent för AC/DC:S au­stra­lis­ka skiv­bo­lag Al­bert Pro­duc­tions och var även låt­skri­va­re. ”Ge­or­ge var om möj­ligt än­nu mer be­slu­ten än

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.