55 Jail­bre­ak

Thin Lizzy

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Thin Lizzy (vars namn är lå­nat från en ti­dig bil av mär­ket Ford) kic­ka­de igång 1970. Dublin-tri­on spe­la­de en bland­ning av tra­di­tio­nell ir­ländsk folk­mu­sik och blue­sig rock’n’roll.

Grup­pens le­da­re var Phillip Ly­nott, en svart ir­län­da­re med en vild Hend­rix-lik afro och en fräck glimt i ögat. Den unga, obors­ta­de grup­pen käm­pa­de för att hit­ta rätt väg tills de upp­täck­te nö­jet med glö­dan­de hård­rock, vi­nan­de gi­tarr­stäm­mor, ba­sar med spe­gel­plektrum­skydd och sten­hår­da mu­sta­scher.

I mit­ten av 1970-ta­let ha­de res­ten av värl­den kom­mit ikapp, och det lil­la ban­det från Dublin blev ett av de mest kän­da och äls­ka­de are­na­rock­ban­den nå­gon­sin. Thin Lizzy lev­de li­ka hårt som de spe­la­de och för var­je tyd­ligt steg fram­åt i kar­riä­ren kom det ett hårt bak­slag.

Ban­det byt­te gi­tar­ris­ter of­ta­re än de fles­ta gi­tar­ris­ter by­ter sträng­ar. De änd­lö­sa världs­tur­né­er­na slet hårt bå­de fy­siskt och psy­kiskt på ban­det. Med­lem­mar­na plå­ga­des av då­lig häl­sa, obe­räk­ne­ligt be­te­en­de, våld och, när det gäll­de ban­dets front­man, för­ödan­de ke­miskt be­ro­en­de. Och trots det troll­band de publi­ken med si­na hår­da sa­gor om luf­fa­re, kung­ar, nar­rar och då­rar.

Om det nå­gon­sin har fun­nits ett fol­kets rock­band så var det Thin Lizzy. Men ing­et va­rar för evigt. Tyng­da av mins­kan­de skiv­för­sälj­ning, miss­bruk och dys­funk­tio­na­li­tet kas­ta­de Thin Lizzy slut­li­gen in handsken 1983.

På jul­da­gen 1985 kol­lap­sa­de Ly­nott i sitt hem och kör­des till sjuk­hus. Han dog ba­ra någ­ra da­gar se­na­re, den 4 ja­nu­a­ri 1986. Den of­fi­ci­el­la or­sa­ken anger hjärt­svikt och lung­in­flam­ma­tion, som in­te di­rekt blev bätt­re av ett om­fat­tan­de al­ko­hol- och drog­miss­bruk. Som­li­ga me­nar dock att Ly­nott dog av brus­tet hjär­ta, fort­fa­ran­de sör­jan­des sitt äls­ka­de Thin Lizzy.

Jail­bre­ak är ski­van som de fles­ta tän­ker på när Thin Lizzy nämns, myc­ket tack va­re världs­hit­ten The Boys Are Back In Town. Allt som är bra med Thin Lizzy finns i den lå­ten: den hår­da roc­ken, gi­tarr­stäm­mor­na, Ly­notts ena­stå­en­de me­lo­di­sin­ne och en un­der­bart må­lan­de text om poj­kar och flic­kor, dric­kan­de och slags­mål. Kons­tigt nog tyck­te in­te ban­det att The Boys Are Back In Town var sär­skilt spe­ci­ell när den spe­la­des in 1976. Men ef­ter att den bör­ja­de spe­las i ra­dio i USA blev lå­ten en stor hit på bå­da si­dor om At­lan­ten. Och med ti­den blev den nå­got än­nu stör­re: en av ti­der­nas främs­ta rock­hym­ner, lå­ten för vil­ken Phil Ly­nott och Thin Lizzy all­tid kom­mer att bli ihåg­kom­na.

Jail­bre­ak är upp­lyf­tan­de, he­ro­isk, po­e­tisk och emel­lanåt rå – ett av de främs­ta roc­kal­bu­men från 1970-ta­let, fullsmoc­kat med tid­lö­sa rock­lå­tar som War­ri­ors och Eme­rald, men ock­så den smit­tan­de kär­leks­sång­en Run­ning Back och den tid­lö­sa publikfa­vo­ri­ten Cow­boy Song.

Den sci­ence fic­tion-in­flu­e­ra­de om­slags­il­lust­ra­tio­nen gjor­des av Jim Fitz­pa­trick, sam­ma per­son som form­gav den iko­nis­ka Che Gu­e­va­raaf­fi­schen på 1960-ta­let.

Ef­ter fram­gång­ar­na med The Boys Are Back In

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.