Ut­gi­ven 1975 pro­du­cen­ter Bru­ce Spring­s­teen, Mi­ke Ap­pel och Jon Lan­dau

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Det här var ski­van som räd­da­de Spring­s­te­ens kar­riär ef­ter de två förs­ta al­bu­men som in­te sål­de så bra. Med ski­van vi­sa­de han dess­utom att han kun­de skri­va stor­sla­gen rock som ut­ma­na­de själ­vas­te Phil Spector. Ti­tel­spå­ret och Thun­der Ro­ad har all­tid in­gått i li­ve­re­per­to­a­ren. Det är de mer ro­man­tis­ka och or­kestra­la lå­tar­na som Back­stre­ets och She’s The One som är ski­vans för­bi­sed­da pär­lor. Born To Run be­står av en­dast åt­ta lå­tar, men Spring­s­teen sla­va­de trots det i näs­tan två år med ski­van. Han skrev om var­je textrad dus­sin­tals gång­er, ex­pe­ri­men­te­ra­de med strå­kar och äg­na­de ota­li­ga tim­mar åt de­tal­jer som till ex­em­pel låt­ord­ning­en. Re­sul­ta­tet av sli­tet är Spring­s­te­ens mäs­ter­verk.

Kon­vo­lu­tet med Spring­s­teen på fram­si­dan och Cla­rence Cle­mons på bak­si­dan är pre­cis så där klas­siskt roc­ki­ko­niskt som Spring­s­teen vil­le att mu­si­ken skul­le va­ra. Skiv­bo­la­get Co­lum­bia var ock­så med på tå­get till slut och pla­ne­ra­de att pres­sa 100 000 ex­em­plar i USA – en stor ut­gå­va

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.