52 Born To Run

Bru­ce Spring­s­teen

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

med tan­ke på Spring­s­te­ens ti­di­ga­re blyg­sam­ma för­sälj­nings­siff­ror.

Ra­di­on tog till sig Born To Run och bi­drog till att gö­ra den till Spring­s­te­ens förs­ta topp 40-hit, men det var un­der si­na kon­ser­ter som han över­ty­ga­de flest fans. När han spe­la­de fem kväl­lar i rad, varav en sän­des i ra­dio, på Bot­tom Li­ne i New York i au­gusti öka­de för­sälj­ning­en igen. Och när ban­det den 18 no­vem­ber 1975 spe­la­de sin förs­ta kon­sert på Ham­mersmith Ode­on i Lon­don var Spring­s­teen en in­ter­na­tio­nell stjär­na.

Men med rock­stjär­ne­li­vet kom bak­sla­gen. Det var in­te helt okom­pli­ce­rat för en ar­tist som nyss ha­de spe­lat col­le­ge­gigs att ex­po­ne­ras i me­dia. De förs­ta bak­sla­gen kom med om­sla­gen till tid­ning­ar­na Ti­me och Newsweek. ”Jag fick sam­tal från per­so­ner som var upp­rör­da över hur myc­ket upp­märk­sam­het Bru­ce fick”, sä­ger Mi­ke Ap­pel. ”Vis­sa var från pub­li­cis­ter som sa: ’När min ar­tist såg det gick han i ta­ket och und­ra­de var­för in­te jag kan ord­na den sor­tens press?’”

Se­dan 1975 har le­gen­den och ryk­tet som om- ger Born To Run ba­ra bli­vit stör­re och ski­van fi­gu­re­rar of­ta i fram­rös­ta­de tio i topp-lis­tor. Med tan­ke på ski­vans sta­tus idag är det värt att no­te­ra att den trots all upp­märk­sam­he­ten 1975 in­te var i när­he­ten (tred­je plats i USA, 24:e plats i Stor­bri­tan­nen) att va­ra den dun­der­suc­cé som Spring­s­te­ens Born In The USA blev 1984. Men ski­van har fort­satt att säl­ja se­dan den släpp­tes och till och med Spring­s­teen – per­fek­tio­nist som han är – har om­vär­de­rat ski­van som han an­såg var ofär­dig när den släpp­tes.

Han pra­tar ibland om ski­van som en del av sitt liv som han in­te rik­tigt kan släp­pa ta­get om: ”De hu­vud­te­man som jag har skri­vit om un­der res­ten av min kar­riär bör­ja­de jag ut­fors­ka på Born To Run. Vad gör du när di­na dröm­mar slår in? Vad gör du när de in­te gör det? Finns kär­le­ken? Born To Run var ski­van där jag läm­na­de bakom mig min ung­dom­li­ga syn på kär­lek och fri­het. Det var en vat­ten­de­la­re.”

Det var rock­äldsten Spring­s­teen som ta­la­de. Men den unge Bru­ce tit­ta­de till­ba­ka på 1975 från 1976 med be­tyd­ligt mind­re vär­me. ”Det var den värs­ta pe­ri­o­den i mitt liv”, sa han om ski­van som skul­le de­fi­ni­e­ra res­ten av hans kar­riär.

Lå­ten Born To Run spe­las of­ta på ra­dio än i dag, al­la des­sa år ef­ter att den kom till. År 1994 lät The Ti­mes och BBC all­män­he­ten rös­ta fram ti­der­nas bäs­ta låt. Born To Run ham­na­de i topp, strax ovan­för Bob Dy­lans Li­ke A Rol­ling Sto­ne. ”Jag har kom­mit till Eng­land gans­ka länge nu, se­dan mit­ten av 70-ta­let”, sa Spring­s­teen då. ”Fan­sen har va­rit ma­ka­löst lo­ja­la. Det är en kick.”

På kon­ser­ter­na är Born To Run of­ta det ögon­blick då lju­set i sa­long­en tänds och he­la publi­ken står upp och ve­var med nä­var­na i luf­ten.

”Det blir en smu­la hög­tid­ligt när vi spe­lar den”, har Spring­s­teen sagt. ”Det ba­ra blir så un­der kväl­lens lopp … Jag är näs­tan som i publi­ken. När man väl har skri­vit lå­ten är det mest som om man lyss­nar på den.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.