Ut­gi­ven 1977 pro­du­cen­ter Chris Tho­mas och Bill Price

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

tex­ter­na till Anar­chy In The UK el­ler God Sa­ve The Qu­een”, be­rät­ta­de John Ly­don för Clas­sic Rock. ”Jag vet in­te om nå­gon gjor­de det. Jag ba­ra gjor­de vad jag gjor­de. Jag till­för­de min egen fan­ta­si och skrev om aspek­ter av li­vet som gick stick i stäv med den ve­der­tag­na agen­dan och spred chock, för­fä­ran och skräck i värl­den. Men det var nöd­vän­digt. Ur min syn­vin­kel var det des­sa in­sti­tu­tio­ner, or­ga­ni­sa­tio­ner, myn­dig­he­ter och re­li­gi­o­ner som ha­de sab­bat mitt liv fram till den punk­ten – sab­bat li­vet för oss al­la. Det var in­te ba­ra min syn­punkt, det var ett för­tryck som vi al­la lev­de un­der. Vi var tvung­na att fri­gö­ra oss från bo­jor­na som kräv­de blind lyd­nad från mo­nar­kin. Var­för skul­le man in­te kun­na ifrå­ga­sät­ta el­ler ut­ma­na det? Var­för skul­le man in­te kun­na ta upp det som ett pro­blem? Det var det jag gjor­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.