Ut­gi­ven 1969 pro­du­cent Jim­my Mil­ler

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

käns­la som för­stärks av Jag­ger li­del­se­ful­la sång­in­sats. You’ve Got The Sil­ver är Keith Ri­chards på topp, en sväng­ig country­blueslåt som han sjung­er le­ad på.

Om Let It Bleed verk­li­gen kom med bud­ska­pet att ”the sum­mer of lo­ve” of­fi­ci­ellt var över, gjor­de den det med stil. Den epis­ka av­slut­nings­lå­ten You Can’t Al­ways Get What You Want skul­le kun­na hand­la om dröm­men om 60-ta­let – men den är in­te full­stän­digt pes­si­mis­tisk. Den är mu­si­ka­liskt upp­lyf­tan­de, men text­mäs­sigt prag­ma­tisk. ” You can’t al­ways get what you want”, sjung­er Jag­ger, ”but if you try so­me­ti­mes, you get what you need”. Det kan hän­da att fred, kär­lek och för­stå­el­se är långt bor­ta, men vi kan ta oss ige­nom det.

Lon­dons Bach-kör bi­drog med en näs­tan pa­ro­disk kva­li­tet till lå­ten – de­ras kor­rek­ta, brit­tis­ka sång kon­tras­te­rar mot den tuf­fa ame­ri­ka­na som res­ten av ski­van be­står av. Kö­ren bad till och med om att de­ras namn skul­le ploc­kas bort från ski­van ef­ter att den ha­de ut­gi­vits och hän­vi­sa­de till ”dess dro­gat­mo­sfär”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.